Notulen 6 juni 2006

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

                                      Gehouden op 12 juni 2006

1.     Opening.

De voorzitter van de W.S.B., dhr. J. Naaldenberg, opent kort na 20.00u. de vergadering en heet de vertegenwoordigers van de verenigingen welkom.

 2.     Notulen A.L.V. van 22 augustus 2005.

Deze worden door de vergadering zonder opmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de 2e secretaris voor zn werk.

 3.     Jaarverslag secretaris.

Het voorgelezen verslag wordt eveneens goedgekeurd.

 4.     Jaarverslag penningmeester.

Dhr. G. Meinen licht het rondgedeelde verslag toe. Er was aan het eind van het afgelopen seizoen 500 minder in kas dan vorig jaar. Het bedrag aan goederen was daarentegen duidelijk hoger: 1687 om 480. Dit voornamelijk door de inkoop van kaarten en wedstrijdblocs. Na aftrek van het jubileumpotje blijft er ongeveer 250 meer over dan vorig seizoen.

De penningmeester maakt van de gelegenheid gebruik de verenigingen er op te wijzen dat de bondscontributie op tijd betaald dient te worden. Dit ook i.v.m. de hoge rekeningen die de bond moet voldoen (b.v. schietboekje). 

5.     Verslag kascontrole.

Namens de kascontrole geeft dhr. R.ten Damme (Nimrod) aan, dat er niets op het werk van de penningmeester was aan te merken.

 6.     Benoeming reserve-lid kascommissie.

Dhr. R. ten Damme is aftredend. Als nieuw reserve-lid wordt dhr. G. Roerdink (Vosseveld) aangemeld. De kascommissie bestaat het komende seizoen uit: dhr. G. Oonk (SVK) en mevr. S. Dunnewold- Kempers (Praathuis).

 7.     Jaarverslag competitieleider.

De competitieleider, dhr. G. Simmelink, deelt het verslag rond en dankt dhr. H. Legters voor het overnemen van zijn taak tijdens zijn gedwongen afwezigheid. Verzocht wordt zich tijdig voor de finales van de Boetebeker af te melden, zodat er nog een alternatief gezocht kan worden en de tegenstander niet voor niets komt.

 8.     Uitreiking prijzen seizoen 2005-06.

De voorzitter reikt de prijzen uit aan de hoogste schutters en de zgn. 120-ers.

 9.     Ingekomen stukken.

28.09.05: uitnodiging receptie BSV i.v.m.60-jarig bestaan.

29.09.05: uitnodiging receptie Juliana i.v.m. 60-jarig bestaan.

30.10.05: uitslagen schietevenement Juliana.

30.12.05: uitnodiging receptie Nimrod i.v.m. 75-jarig bestaan,

                 tevens boekje concours.

18.01.06: rekening KvK.

20.01.06: Mail Eendracht met de data van het concours: 02-02-08 t/m 08.02.08.

03.02.06: Mail SVK met de data van het concours: 17.02.07 t/m 23.02.07.

22.03.06: uitslagen NK WSV

26.03.06: brief van dhr. G. Colstee (Treffer) betr. invaller van een schutter uit een hoger      

               vijftal naar een lager vijftal.

28.03.06: brief Initial Varel, waarin wordt gemeld dat de nieuwe Circulaire Wapens en   

                Munitie bepaalt dat indien bij een vereniging meer dan 25 vuurwapens liggen opgeslagen, 

                deze voorzien moet zijn van een goedgekeurde alarminstallatie die aangesloten is op een

                particuliere alarmcentrale.

28.04.06: wijziging secretariaat Nimrod vanaf heden:

                W. Wibbels, Parallelweg 92, 7102 DH Winterswijk, tel.: 520451.

01.05.06: brief DSV: kandidaatstelling dhr. H. Legters voor de vacature van competitie-    

                leider.

22.05.06: brief DSV: aanmelding dhr. G. Hendriksen voor de jubileumcommissie

29.05.06: brief WSV met het verzoek toestemming te verlenen voor het NK kaart   

                Winterswijk, in de 2e week van maart 2007.

31.05.06: brief Aaltense Schietbond: de algemene ledenvergadering van de A.S.B. heeft 

                besloten per direct niet meer aan de Streekbondenwedstrijden deel te nemen.

                De schutters zijn niet meer gemotiveerd voor deelname.

12.06.06: brief Juliana: aanmelding van 5 nieuwe leden en een bestuurswijziging.  

    

N.a.v. de brief van Initial Varel merkt de voorzitter op dat bij particulieren vr 01.08.06   

vuurwapens in een kluis, verankerd aan de muur, opgeslagen moeten worden. Kosten 200-

300 Euro voor 6 wapens. De wapens en munitie moeten apart bewaard worden. Aangezien 

het hier om vuurwapens gaat, zijn wij hiervan niet betroffen. In het kader van de EU- 

regelgeving is het niet uitgesloten dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.

 N.a.v. de brief van dhr. Colstee zal het bestuur een reglementswijziging voorbereiden.

 N.a.v. de brief van de A.S.B. wordt door de vergadering besloten ook te stoppen met de Streekbondenwedstrijden. Dhr. J. Stemerdink (WTM) meldt dat het voornaamste argument bij de A.S.B. was de ongelijke strijd aangezien de Schietbond Dinxperlo/Gendringen met een diopter buks op een O.V. kaart kan schieten.

De vergadering sluit het niet uit dat in de toekomst samen met de A.S.B. geschoten kan

worden om een soort kampioenschap op de O.V.kaart.

10. Bestuursmededelingen.

De 2e secretaris, dhr. H. Legters, meldt dat de web-site van de W.S.B. een eerste aanzet is. Er zijn meer mogelijkheden dan dat er tot nu toe gebruikt zijn. Zo is het voor elke vereniging mogelijk een eigen blad met tekst en fotos aan te maken (b.v. tussenstanden van een concours of andere wedstrijd).

Dhr. G. Colstee (Treffer) vraagt of het mogelijk is om op de site na te zien of er op een bepaalde zondag op een schietaccomodatie een baan vrij is, om evt. wedstrijden om te wisselen of te verplaatsen. Dhr. Legters antwoordt dat dit een mogelijkheid zou zijn.

De voorzitter verzoekt n.a.v. deze vraag de verenigingen dringend om het omwisselen van een wedstrijd door te geven aan de competitieleider. Het afgelopen seizoen heeft dit tot vervelende misverstanden geleid.

 

11. Planning competitie 2006-07 en 2007-08.

Op de web-site is een enquete gehouden over de 2 mogelijke competitieschemas voor 2006-07. 82% van de ruim 100 deelnemers koos voor de eerste variant. Dit schema wordt door de vergadering overgenomen. Dit betekent dat er op 24 en 31 december geschoten wordt. De competitie is dan voor Pasen klaar, na Pasen zijn er alleen nog de beslissingswedstrijden.

Tevens wordt het schema voor 2007-08 bekend gemaakt. Deze competitie begint met de jubileumviering van de W.S.B. (zie agendapunt 15).

De competitieschemas voor de komende 2 seizoenen zullen op de web-site gepubliceerd worden.

 

12. Bestuursverkiezingen.

Na 14 jaar lidmaatschap van het W.S.B.-bestuur en 2 jaar als competitieleider, trad dhr.G. Simmelink af. Hij werd voor zijn inzet voor de schietsport in Winterswijk door de voorzitter bedankt. Als opvolger werd dhr. H. Legters unaniem door de vergadering als nieuwe competitieleider gekozen. Tevens zal hij de web-site blijven beheren.

Om de nieuwe competitieleider in te werken zal dhr. Simmelink samen met hem de nieuwe competitie en het nieuwe schietboekje samenstellen. Hierna zal dhr. G. Elsinghorst door dhr. Legters worden ingewijd, zodat er altijd iemand de competitie kan overnemen als dit nodig mocht zijn.

Daar er geen tegenkandidaten waren, zijn de herverkiesbare bestuursleden automatisch herkozen.

 

13. Mogelijkheden/wensen apart klasse voor opgelegd schieten.

Het opgelegd schieten is bij meerdere bonden een succes. De vraag is of dit bij onze bond ook een mogelijkheid zou zijn. Opgelegd schieten kan als een oefenvorm dienen om nieuwe (jeugd-) schutters te leren schieten.

Tevens zou het voor de oudere schutters een mogelijkheid zijn om langer te kunnen blijven schieten.

Gezien het langzaam teruglopende aantal leden is het volgens het bestuur noodzakelijk wat te ondernemen om beide groepen bij het schieten te betrekken/ betrokken te houden. Het opgelegd schieten zou daartoe een middel kunnen zijn.

De vergadering geeft aan dat er bij verschillende verenigingen interesse is. Men zou bij jeugdschutters de leeftijdgrens kunnen verlagen.

Tijdens de volgende A.L.V. zal hierop worden teruggekomen.

 

14. Voorstel afschaffen degradatiewedstrijden: beslissing o.b.v. gemiddelde.

Gezien ervaringen in het verleden bij beslissingswedstrijden en een vraag tijdens de vorige A.L.V., stelt het bestuur voor de beslissingswedstrijden om degradatie af te schaffen en het gemiddelde van het schietseizoen als beslissend te beschouwen. 

In de hogere klasses zou eventueel wl een beslissingswedstrijd geschoten kunnen worden.

De vergadering kan zich in dit voorstel wel vinden maar ziet dan graag beslissingswedstrijden in alle klasses.

Voor een andere degradatieregeling is echter wel een reglementswijziging nodig.

 

15. Jubileum 2007.

Er zal op zaterdag 15 september 2007 bij de Molenveldhoeve een receptie gehouden worden t.g.v. het 75-jarig bestaan. Tevens zal er op 16 september een schiettoernooi gehouden worden voor schutters en niet-schutters, met als doel de schietsport in Winterswijk te promoten. Met name voor de kleinere verenigingen zou dit een mooie gelegenheid kunnen zijn om zichzelf te promoten. Het is de bedoeling dat van elke vereniging een vertegenwoordiger zitting neemt in de jubileumcommissie, zodat men in samenwerking met het W.S.B.-bestuur het geheel organiseren kan.

Om de doelstelling te bereiken zal in dit weekend de competitie stilliggen.

Meteen na de augustus-vergadering zal er een start gemaakt worden met de voorbereidingen.

Elke vereniging wordt verzocht aan het secretariaat door te geven wie de vereniging in de commissie vertegenwoordigt.

16. Vaststelling bondscontributie.

De penningmeester ziet geen aanleiding de contributie te veranderen.

17. Rondvraag.

Dhr. M. Hoog Antink (Buksveld) vraagt hoe te handelen als er om 10:30 nog niemand van de tegenpartij aanwezig is. De voorzitter antwoordt dat het reglement duidelijk genoeg is en gehandhaafd dient te worden.

Verder merkt dhr. Hoog Antink op dat een aantal wedstrijdformulieren gefaxt naar dhr. Legters niet aangekomen zijn, hoewel het fax-apparaat een bevestiging aangaf.

Dhr. Legters antwoordt dat de oorzaak hem niet duidelijk was. Het probleem was slechts 1 keer voorgevallen. De voorzitter merkt naar aanleiding hiervan op dat de originele wedstrijdformulieren bewaard dienen te blijven.

Tenslotte merkt de vragensteller op dat de aanmeldingsformulieren niet kompleet waren.

Dit zal gecorrigeerd worden.

Mevr. J. Geerlings (Vosseveld) is van mening dat Buksveld 10 het afgelopen seizoen veel te laag was ingedeeld. Door Buksveld wordt geantwoord dat dit team een vast seniorenvijftal is. De voorzitter meldt dat het betreffende team kampioen is geworden en zal in een passende klasse worden ingedeeld.

Dhr. G. Colstee (Treffer) vraagt of het mogelijk is de competitie gewoon door te laten gaan tijdens een concours om zodoende het schietseizoen kort te houden.

De voorzitter antwoordt dat juist de zondagmorgen de drukste dag is tijdens het concours, het zou ten opzichte van de organiserende vereniging niet juist zijn de competitie te laten doorgaan.

Dhr. H. Boeijink (Eendracht) vraagt of het mogelijk is te onderzoeken in hoeverre er behoefte bestaat bij (b.v. jongere) schutters om doordeweeks te schieten. De donderdagavond zou hiervoor een mogelijkheid zijn.

Geantwoord wordt dat er in het verleden hierover kontakten geweest zijn met de W.B.S.B. Men zou hier niet afwijzend tegenover staan, maar dan wel mondjesmaat. Binnen de bedrijfsbond gaat men immers ook al flexibeler om met de vroeger opgestelde regels wie er wel en niet mag meedoen. Bij WTM en CSV hebben de leden de mogelijkheid op dinsdagavond binnen de A.S.B. te schieten.

 Dhr. H. Ros (BSV) vraagt waar de wedstrijdformulieren volgend seizoen ingeleverd moeten worden.

Dit zal op de volgende vergadering bekend worden gemaakt.

Dhr. F. Dorsthorst (Praathuis) vraagt naar de W.S.B.-bank (geschonken door de Gemeente in 1982) bij de Peperbus die tijdens de werkzaamheden aan de rotonde verdwenen zou zijn.

De voorzitter zal de gemeente hier persoonlijk op aanspreken.

 

18. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder een prettige vakantie.

 

 

 

 

J. Naaldenberg,                                                                                         J. Remkes

voorzitter                                                                                                  secretaris