Notulen van 28 augustus 2006

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Notulen Algemene Ledenvergadering 28 augustus 2006

1. Opening.

De voorzitter van de W.S.B.,dhr. J. Naaldenberg, opent met een hamerslag de vergadering en hiermee het seizoen 2006-07.

 

2. Notulen A.L.V. 12 juni 2006.

Deze worden door de vergadering zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Als aanvulling wordt vermeld dat de W.S.B.-bank medio september bij de Peperbus wordt herplaatst.

N.a.v. de afmelding van de A.S.B., is aan de Schietbond Dinxperlo/Gendringen een brief gestuurd dat ook onze bond afziet van verdere deelname aan de Streekbondenwedstrijden.

Hierop is geen reactie gekomen.

 

3. Ingekomen post. 

13-07-06: e-mail van WTM waarin men aangeeft dat het niet gunstig zou zijn om het jubileum-schietevenement van de W.S.B. in september te houden. Evt. nieuwe leden zouden dan niet meer aan de kort daarna beginnende competitie kunnen deelnemen.

24-08-06: e-mail van Nimrod. Men vindt het opgelegd schieten een prima initiatief. Men heeft 1 vijftal dat op die manier wil schieten. Tevens meldt Nimrod dhr. Gebbink aan als vrijwilliger voor de jubileumviering.

27-08-06: e-mail van Diana. Namens deze vereniging wordt dhr. R. Holweg aangemeld als vrijwilliger voor de jubileumviering.

 

4. Bestuursmededelingen.

De bond heeft nieuwe schietkaarten besteld bij te Mebel, de prijzen zijn hetzelfde gebleven in vergelijking met vorig jaar.

Op de eerste competitie-zondag heeft de competitie-leider overdag een feest. Hierdoor zullen de uitslagen later, maar uiterlijk maandagochtend, op de web-site gepubliceerd worden.

Er volgt binnenkort een gesprek/interview met Radio Slingeland. De bedoeling is dat de uitslagen weer op zondagmiddag op de radio komen.

De bus voor de wedstrijdformulieren is bij caf Rooks weggehaald. Bij Rooks is een bloemetje afgegeven als dank voor de service.

De penningmeester verzoekt de verenigingen de rekening van de bondscontributie voor aanvang van de competitie te betalen.

5. Bestuursverkiezingen. 

Helaas heeft zich geen kandidaat gemeld voor de bestuursvacature. De voorzitter roept de leden op een nieuw bestuurslid aan te dragen, aangezien het komende jaar veel werk in het verschiet ligt voor het bestuur.

6. Bespreking competitie 2006-07.

Door een fout bij de bewerking van de nieuwe competitiegegevens zijn vrij veel gegevens verloren gegaan. Hierdoor staan deels verouderde gegevens in het nieuwe schietboekje. Voor de teams van Juliana zal deels een nieuw schema gemaakt worden, aangezien van deze vereniging op diverse zondagen te veel teams thuis schieten.

Ook de team-indeling van de reserve-schutters wordt opnieuw bekeken.

In de A-klasse Diopter wordt anderhalve competitie verschoten, d.w.z. eigenlijk 15 wedstrijden. Om te voorkomen dat hierdoor de hele competitie 2 weken laten eindigt (Pasen + 1 competitie-zondag), is besloten hier 14 wedstrijden te verschieten. Dit betekent dat men tegen 4 tegenstanders 3x schiet en tegen 1 tegenstander 2x.

De wedstrijdformulieren dienen bij de Dahliastraat 17 in de brievenbus gedeponeerd te worden, voor 14:00u. Er kan ook gefaxt worden: 084- 8386005.

Om te voorkomen dat het schietboekje weer in korte termijn inelkaar gezet moet worden en er dus weinig tijd is om de drukproef te corrigeren, zal het komend seizoen gevraagd worden om de nieuwe gegevens vr 10 mei in te leveren. De competitie eindigt op 1 april. De formulieren hiervoor zullen digitaal aangeleverd worden.

Diana heeft verzocht om het tweede team lager in te delen.Dit team zou in de A-klasse moeten schieten maar op grond van de lage gemiddeldes van dit team zou men in deze klasse niets te zoeken hebben.

De voorzitter bespreekt dit verzoek met de leden. De vergadering is van mening dat elk team, ongeacht het gemiddelde van de huidige schutters, principieel moet schieten in de klasse waarin het volgens de promotie/ degradatieregeling zou moeten schieten.

 

7. Reglementswijziging.

De voorgestelde reglementswijziging wordt unaniem aangenomen. De secretaris zal de pagina van het reglement met de verandering aan de secretariaten doormailen.

8. Opgelegd schieten.

Dhr. Rosman (WTM) vraagt zich af waarom men met dit idee is gekomen. De voorzitter antwoordt dat deze vorm van schieten een mogelijkheid zou zijn om oudere schutters langer bij het schieten te betrekken. Ook is opgelegd schieten een methode om jonge schutters te leren schieten. Gezien het succes bij andere bonden wil het bestuur de mogelijkheden en wensen in onze bond in kaart brengen.

Er ontstaat een discussie over de manier waarop geschoten dient te worden. Dhr. Meerdink (Eendracht) merkt op dat de meeste tafels in onze schietlocaties hiervoor ongeschikt zijn. Hij nodigt het bestuur uit om de verschillende mogelijkheden te aanschouwen.

Er dient n oplossing te komen die voor iedereen geldt.

De voorzitter proeft dat er een algemene interesse is om deze zaak verder te ontwikkelen en

kondigt aan dat er medio november een afgevaardigdenvergadering zal worden gehouden over dit thema. 

 

9. Jubileumviering W.S.B. in 2007.

Als antwoord op de opmerking van WTM (zie punt 3) wordt gemeld dat het op het laatste moment nog mogelijk is om enkele teams in de competitie in te voegen. Er zijn meestal in de C- of D-klasse nog plaatsen over die dan ingevuld kunnen worden. Dit is in het verleden reeds enkele malen gebeurd.

De helft van de verenigingen heeft zich reeds een medewerker aangemeld, de andere verenigingen wordt verzocht om dit alsnog te doen.

De eerste vergadering is op dinsdag 10 oktober om 20:00u. bij de Molenveldhoeve. De medewerkers ontvangen via de verenigingssecretaris een uitnodiging.

 

10. Herziening degradatie-regeling.

Voorgesteld wordt om bij gelijk aantal punten, het team met het laagste gemiddelde te laten degraderen. Hierdoor worden beslissingswedstrijden om degradatie voorkomen.

Dhr. Rosman merkt op dat dit binnen de WBSB reeds gebruikelijk is, ongeacht de klasse.

De vergadering gaat er unaniem mee akkoord om de nieuwe regeling komend seizoen uit te proberen. Hierna kan het op de komende ledenvergadering als reglementswijziging op de agenda geplaatst worden.

 

11. Rondvraag.

Dhr. Heesen (Eendracht) is het opgevallen dat de competitie-indeling van de A-klasse Diopter niet geheel klopt: enkele teams schieten 4x tegen elkaar, andere slechts 2x.

De voorzitter zegt toe dat ook voor deze klasse een nieuw rooster gemaakt zal worden.

 

12. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst de leden succes in de competitie.

 

 

 

Voorzitter,                                                                                          secretaris,

 

 

 

 

J. Naaldenberg                                                                                   J. Remkes