Notulen van 22 augustus 2005

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Gehouden op 22 augustus 2005

 

 

1. Opening.

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en hoopt op een voorspoedige vergadering. Dhr. Stemerdink heeft zich afgemeld.Hiermee opent hij de vergadering.

 

2. Notulen A.L.V. van 6 juni 2005.

De notulen worden doorgenomen. Dhr. Hoog Antink wil graag het volgende bij punt 9 toegevoegd hebben: Voorstel van Buksveld om de beslissingswedstrijden op basis van gemiddelden te beslissen en niet met een wedstrijd.

Verder waren er geen aanmerkingen op de notulen en worden goedgekeurd door de vergadering.

 

3. Ingekomen stukken.

Ingekomen post vanaf vorige A.L.V.:

 

01-08-05:        Kandidaatstelling mevr. P. Winters (Vosseveld) voor de vacature in het W.S.B.-bestuur.

06-08-05:        Kandidaatstelling dhr. Chr. Slotboom (K.S.V.) voor de vacature in het W.S.B.-bestuur.

09-08-05:        Uitnodiging van de A.S.B. voor de Streekbondenwedstrijden van 19 sept. a.s.

                        Notulen Streekbondenvergadering van 20 juni j.l. opgesteld door de A.S.B.

22-08-05:        Brief S.V.K. waarin men aangeeft dat men op 11 sept. niet zal schieten. De wedstrijden zullen na overleg met de tegenstanders later worden verschoten, in ieder geval voor de 2e competitiehelft. S.V.K. verzoekt de W.S.B. voortaan rekening te houden met de gemaakte afspraken om trend het competitiebegin.

 

4. Bestuursmededelingen.

Het boekje is dit jaar door een andere drukker vervaardigd. Het uiterlijk van het boekje is bijna gelijk aan het vorige. Alleen de kosten zijn 400,00 lager.

Dhr. Meinen (penningmeester WSB) geeft aan dat bij sommige boekjes is geconstateerd dat blad 9, 10 en 15, 16 zijn weggevallen. Deze boekjes kunnen worden omgeruild voor een compleet exemplaar.

Het bestuur heeft verenigingen, o.a. B.S.V. en W.T.M, gevraagd om nieuwe bestuursleden aan te dragen voor de W.S.B.

Het artikel dat afgelopen zomer in de krant verscheen over de aanscherping van de vuurwapenwet en het verplichte lidmaatschap van de K.N.S.A. is niet van toepassing op luchtbuksen. Dit heeft dus geen gevolgen voor de W.S.B.

S.V.K. heeft een aanvraag gedaan voor het houden van een concours in 2007.

Eendracht wil een concours houden in 2008. Er is tevens toestemming gegeven.

Dhr. Remkes heeft de betreffende verenigingen aangeschreven voor de deelname aan de Streekbondenwedstrijden. Een aantal heeft hierop nog niet gereageerd, deze worden verzocht om dit alsnog te doen.

De boetebeker zal in het vervolg op de avond zelf worden uitgereikt, en niet meer op de A.L.V.

 

5. Bestuursverkiezingen.

Er zijn twee kandidaten voor twee plaatsen in het bestuur, namelijk dhr. Slotboom en mevr. Winters.

Na schriftelijke stemming zijn ze beide unaniem gekozen. De voorzitter heet de beide kandidaten van harte welkom in het bestuur.

 

6. Bespreking competitie 2005-2006.

Het bestuur is bezig met het opzetten van de internetsite. Dhr. Hoog Antink wordt bedankt voor alle inzet van de afgelopen jaren voor het bijhouden van de oude website.

De schietuitslagen zullen dit seizoen niet meer op de radio komen, maar wel in gewoon in de krant.

Bovendien krijgen alle secretariaten zo spoedig mogelijk per mail de uitslagen. Deze kunnen dan eventueel worden doorverzonden naar de leden.

Dhr. Simmelink (competitieleider W.S.B.) geeft aan dat het nieuwe computerprogramma goed werkt. Het verwerken van gegevens gaat gemakkelijker en sneller.

Volgens dhr. Gebbink (Nimrod) klopt de competitie in een aantal klassen niet. Hij heeft een verdeelsleutel om de competitie te controleren.

Dhr. Dorsthorst (Praathuis) meldt dat de penningmeester van Praathuis niet in het boekje is vermeld.

De voorzitter bedankt dhr. Simmelink voor het opzetten van de competitie.

Dhr. Vervelde (Juliana) dacht dat het voorstel was om achter de reserveschutters niet een vijftalnummer maar de klasse te vermelden. De voorzitter stelt voor om opnieuw te bekijken wat de mogelijkheden hierin zijn.

Dhr. Damkot (Nimrod) had hier ook vragen over.

De W.S.B. stelt voor om alle reserveschutters opnieuw te bekijken en eventueel opnieuw in te delen.

Dhr. Vervelde (Juliana) heeft een opmerking richting Buksveld. Zij delen voor de zoveelste keer hun vijftallen niet juist in. Buksveld 8 heeft een lager gemiddelde dan Buksveld 10. Hierdoor komt Buksveld 10 in een gemakkelijkere klasse te zitten.

Dhr. Hoog Antink (Buksveld) zegt dat 8 en 10 veteranen zijn die beslist bij elkaar in het vijftal willen zitten. Dhr. Vervelde denkt dat je dan de vijftalnummers kunt omdraaien. Op deze manier vindt hij het een vorm van competitievervalsing.

Het W.S.B. bestuur laat de verantwoording over aan de verenigingen. Er staat bovendien nergens in de reglementen dat in het hoogste vijftal de hoogste schutters moeten zitten. De voorzitter vindt het een sportieve plicht om de vijftallen zo eerlijk mogelijk in te delen.

 

7. Jubileumviering W.S.B. 2007.

Het voorstel van het W.S.B. bestuur is om een commissie samen te stellen van 5 bestuursleden en 5 verenigingsleden voor het organiseren van het jubileum.

Eventuele suggesties in wat voor vorm dan ook zijn altijd welkom.

 

8. Inkoop schietkaarten.

Dhr. Naaldenberg (voorzitter W.S.B.) is er dit moment nog geen mogelijkheid om samen met de A.S.B. kaarten in te kopen. Dit omdat Aalten nu nog een voorraad heeft van ongeveer 9 jaar (270.000 kaarten). Daardoor kunnen de kaarten wel iets goedkoper worden ingekocht, maar er komen hiermee ook wel bijkomende kosten, zoals huur van (verwarmde) ruimte, verzekering en het risico van beschadiging van kaarten door bijvoorbeeld ongedierte.

 

9. Rondvraag.

Dhr. Vervelde (Juliana) vraagt hoe het staat met het jeugd-vijftal voor de Streekbondenwedstrijd. Volgens dhr. Stemerdink (Juliana) kon Juliana wel een vijftal bij elkaar krijgen. Echter zijn ze wel ouder dan de gestelde 18 jaar, maar wel jonger dan 25 jaar.

Volgens de reglementen is dit te oud. Er zal daarom worden voorgesteld om de leeftijdgrens te verhogen.

Dhr. Gebbink (Nimrod) vraagt zich af of er nog een vergaderschema is, omdat we vorig jaar ook al bij Spiekerman waren. Er is wel een vergaderschema, maar op een of andere manier is hier iets fout gegaan, aldus het bestuur.

 

10. Sluiting.

De voorzitter roept iedereen op om deel te nemen aan de concoursen. Hiermee sluit hij de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

 

 

 

 

H. Legters                                                           J. Naaldenberg

2e secretaris                                                         voorzitter