Notulen van 7 juni 2004

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

gehouden op 7 juni 2004


1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

2. Notulen A.L.V. van 1 september 2003.

De vergadering heeft geen op- en of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering en worden goedgekeurd.

 

3. Jaarverslag secretaris.

Dhr. Remkes (secr. WSB) leest zijn verslag voor aan de aanwezigen. Hierin worden alle belangrijke feiten van het afgelopen seizoen genoemd.

 

4. Jaarverslag Penningmeester.

Dhr. Hoog Antink (penningmeester WSB) deelt voor de laatste keer zijn financieel jaarverslag uit. Tevens neemt hij alles door. De vergadering heeft geen vragen hierover.

 

5. Verslag kascontrole.

De voorzitter geeft dhr. Voltman (Juliana) het woord namens de kascontrole. Ze hebben het een en ander doorgenomen maar konden geen fouten ontdekken.

 

6. Benoeming reservelid kascontrole.

De kascontrole bestond dit jaar uit de vertegenwoordiging van Juliana, KSV en Nimrod.

Juliana is aftredend en volgens de lijst is Praathuis aan de beurt. Deze vereniging wordt verzocht om bij de volgende vergadering een naam door te geven.

 

7. Jaarverslag competitieleider.

Dhr. Gebbink (competitieleider WSB) had zijn verslag al uitgedeeld aan de aanwezigen. Hij vraagt of er nog vragen hierover zijn. Die zijn er niet. Dit was tevens het laatste seizoen van dhr. Gebbink als competitieleider.

 

8. Uitreiking prijzen seizoen 2003-2004.

De voorzitter geeft de eer aan de competitieleider om de prijzen uit te reiken.

 

9. Ingekomen stukken.

 • 03-09-03: Opgave A.S.B. Streekbondenwedstrijden
 • 08-09-03: Uitnodiging receptie 75-jarig jubileum K.S.V.
 • 13-09-03: Opgave Dinx./Gendr. Streekbondenwedstrijden
 • 20-10-03: Brief Juliana waarin de toestemming van het bestuur wordt bevestigd om de schutters van het 4e en 5e team onbeperkt te mogen uitwisselen. Dit i.v.m. tragische omstandigheden waardoor Juliana 4 tot 3 schutters is gereduceerd.
 • 17.10.03: Schietboekje NK meerdisciplines georganiseerd door S.V.K.
 • 29-10-03: Uitnodiging A.S.B. voor vergadering Streekbondenwedstrijden op 24 november j.l.
 • 05-02-04: Brief Buksveld waarin men bezwaar maakt tegen de beslissing van het W.S.B bestuur om de wedstrijd Buksveld 3 – Vosseveld 2 binnen 1 week alsnog te verschieten. Tevens is men het niet eens met de manier van besluitvorming.
 • 07-02-04: Protest Buksveld tegen het pas op een later tijdstip aftrekken van 2 wedstrijdpunten bij Buksveld 4 als straf voor het schieten met slechts 4 schutters.
 • 15-02-04: Brief van Vosseveld 2 waarin men hun eigen zienswijze weergeeft over de niet verschoten wedstrijd Buksveld 3 – Vosseveld 2.
 • 16-02-04: Brief van het bestuur van Vosseveld met de zienswijze van hun kant over hetzelfde incident.
 • 29-02-04: Brief Buksveld met de data van het jubileumconcours: 24 t/m 29 oktober 2004.
 • 07-04-04: Schrijven van S.V.K. waarin dhr. G. Simmelink als kandidaat competitie-leider en dhr. J. Naaldenberg als kandidaat bestuurslid W.S.B. worden voorgedragen. 
 • 19-04-04: Brief Nimrod waarin dhr. G. Elsinghorst wordt voorgedragen als kandidaat Bestuurslid W.S.B.
 • 19-04-04: Brief Nimrod waarin men op basis van een oud intern memo van het W.S.B.- bestuur van mening is dat Juliana in het seizoen 2005-’06 geen toestemming heeft om een concours te mogen organiseren.
  •  
   • 21-05-04: Een drietal brieven van Juliana:

    - Verzoek om dhr. W. Vering ontheffing te verlenen om zittend te mogen schieten,tevens wordt gevraagd om het reserve lid mevr. B. Hoitink- Stronks niet op basis van haar gemiddelde (117) te mogen laten invallen (alleen H-klasse) maar ook op een lager niveau. Dit i.v.m. zware rugklachten.

    - Aankondiging dat er t.g.v. het 60-jarig bestaan geen concours zal worden gehouden maar een “schietevenement” op 22 en 23 oktober 2005.

    - Een verzoek om bij de indeling van de nieuwe competitie te proberen de klasses zoveel mogelijk met 8 teams vol te maken, dit om vrije zondagen te voorkomen.

 

10. Bestuursmededelingen.

Op 23 augustus word de ALV gehouden en dan worden ook de boekjes uitgereikt. Tevens is er dan gelegenheid om kaarten en wedstrijdblocks te kopen.

Mevr. Hoitink-Stronks (Juliana) krijgt toestemming om in een lagere klasse te schieten. Indien haar resultaten toch minder laag zijn dan de verwachting is, dan hoopt het bestuur dat Juliana dan niet van deze ontheffing gebruik zal maken.

Dhr. Vering (Juliana) krijgt toestemming om zittend te mogen schieten.

Op de vraag van Juliana over de competitieindeling antwoord de voorzitter als volgt:

We proberen om zoveel mogelijk vijftallen een volledige competitie te laten verschieten. We doen ons best maar er zijn een aantal factoren waar je rekening mee dient te houden.

Dhr. Roerdink (Juliana) vindt dat niet genoeg. Hij denkt de competitie wel vol te krijgen. Hij denkt dat we moeten gaan werken met competities van 9 vijftallen als dat zo uitkomt. Dus niet terugvallen op 7 vijftallen. Dit betekent dat die competitie geen 14 maar 16 wedstrijden moet verschieten. Deze extra wedstrijd kan evt. bij hun op de baan worden verschoten op een woensdagavond. Het bestuur zal zich hierover beraden.

WSV vraagt voor het N.K. kaart Winterswijk in eerste instantie toestemming in de week van de boetebeker finale. Verzoek van het WSB bestuur aan WSV om de wedstrijd een week later te houden, namelijk van 14 tot en met 19 maart 2005. WSV vindt dat in principe goed, maar wil dit later even bevestigen.

Vervolgens komt het voorstel om de competitie een week eerder te laten starten in verband met het late einde van de competitie.

Dhr. Stemerdink (WTM) is hierop tegen. Hij geeft aan dat door deze plannen de A en B zondag nu een week worden verschoven. Hierdoor komen enkele schutters in de problemen omdat die zo zijn ingedeeld dat ze op een even of oneven zondag hun wedstrijden kunnen schieten.

Het voorstel is om de A en de B zondag om te draaien.

Dhr. Roerdink (Juliana) vindt dat het gewoon bij het oude moet blijven want dit stond niet vermeld op de agenda en dan mag het ook niet behandeld worden.

Een bijkomend voorstel van Eendracht is om de laatste 2 zondagen van de B-competitie achter elkaar te houden. Hierdoor is de competitie weer een week eerder afgelopen.

Na deze voorstellen wordt er een stemming gehouden.
De uitslag is: 15 voor, 1 onthouding en 2 tegen.
Hiermee is het voorstel aangenomen.

 

11. bestuursverkiezingen.

De voorzitter begint met een dankwoord aan dhr. Gebbink en dhr. Hoog Antink. Hij dankt de beide heren voor hun inzet en wenst beide al het goede toe in de toekomst.

Dhr. Gebbink dankt de leden en verenigingen voor de samenwerking.

Dhr. Voltman, dhr. Meinen waren aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus zijn ze hiermee weer herkozen.

Dhr. Naaldenberg en dhr. Elsinghorst zijn aangemeld voor de vrijgekomen plaatsen in het bestuur. Tevens is voorstel om dhr. Simmelink voor te dragen als competitieleider.

Hier over wordt schriftelijk gestemd. De uitslag is als volgt:

 • Dhr. Elsinghorst: 14 voor, 1 tegen en 3 onthoudingen.
 • Dhr. Naaldenberg: 13 voor, 2 tegen en 3 onthoudingen.
 • Dhr. Simmelink: 16 voor, 1 tegen en 1 onthouding.

Hiermee feliciteert de voorzitter de heren met hun nieuwe functie.

 

12. Toekomstplannen streekbondenwedstrijden.

De voorzitter begint met het uitleggen van het voorstel dat met de agenda is rondgestuurd.

Hij geeft aan dat Dinxperlo/Gendringen op de oude wijze niet verder kan. Her eerste voorstel was om de 15 beste schutters af te vaardigen.

Een alternatief is om per klasse de vijf beste schutters af te vaardigen. Hierdoor komen de lagere klassen ook in aanmerking. Maar ook de diopterschutters komen hiervoor in aanmerking.

De voorzitter vraagt om reacties. Als we namelijk niets doen dan is het afgelopen met de streekbondenwedstrijden.

Dhr. Esselink (KSV) zegt dat de leden van zijn vereniging niet zit te wachten op een streekbondenwedstrijd.

Dhr. Stemerdink (WTM) geeft aan dat we dit niet zomaar aan de kant moeten schuiven. Hij vindt het tweede voorstel wel een goed plan.

Dhr. Roerdink (Juliana) zegt dat bij zijn vereninging is gekozen voor het eerste voorstel. Hij vindt dat de D-klasse schutters niet geschikt zijn om die de WSB te laten vertegenwoordigen.

Dhr. Meerdink (Eendracht) verwacht bij de andere bonden problemen. De secretaris antwoord hierop dat we daarom dit systeem willen gaan toepassen om de problemen te voorkomen.

Na deze reacties vraagt de voorzitter om te gaan stemmen. De stemming ging als volgt:

 • Voorstel 1 (15 hoogste schutters), 4 voor.
 • Voorstel 2 (4 maal 5 schutters per klasse), 10 voor.
 • 4 leden hebben zich onthouden van stemmen.

Hiermee gaan we dus met voorstel 2 naar de Streekbondenwedstijden.

Dhr, Naaldenberg(SVK) vraagt zich af of er iets met de jeugd kan worden gedaan. Bijvoorbeeld een vijftal met de beste schutter onder de 25 jaar. Het bestuur vindt dit een goed idee en zal dit meenemen.

 

13. Vaststelling bondscontributie.

De bondscontributie blijft ongewijzigd.

 

14. Rondvraag.

Dhr. Meerdink (Eendracht) vindt de volgende vergadering wel erg vroeg en vraagt zich af wat de reden is. De reden is dat de verenigingen dan ook de boekjes op kunnen halen. Dan is er na de tijd nog ruim de gelegenheid om deze te verspreiden onder hun leden.

Dhr. Stemerdink (WTM) verzoekt de andere verenigingen om de vijftallen die tegen elkaar schieten, aan dezelfde tafel te laten zitten. Het bestuur heeft hier geen invloed op. WTM hoopt dat op dit verzoek gehoor wordt gegeven.

Dhr. Bolk (Buksveld) vraagt of de schutters niet op basis van gemiddelden maar op basis van klasse-indelingen mogen invallen. Het bestuur neemt dit in beraad. Hij heeft nog een mededeling, en dat is dat ook in het komende seizoen Buksveld een aantal wedstrijden zal moeten omdraaien.

Mevr. Dunnewold (Praathuis) vraagt wie nu de nieuwe penningmeester van de WSB wordt. Dit is nog niet bekend.

Dhr. ten Dolle (CSV) heeft een vraag over het volgende. Buksveld 4 heeft een wedstrijd met 4 personen verschoten en is ongeldig verklaard. Waarom hebben ze dan geen twee punten in mindering gekregen? Het antwoord hierop is dat het wedstrijdformulier is ondertekend en 1 schutter had 10 poedels. Hierdoor was de straf al zwaar genoeg.

Dhr. Remkes (WSB) vindt de websites van KSV en WSV een leuk idee. Tevens geeft hij complimenten aan WTM voor de goede promotie met het jeugdvijftal.

Slingeland FM heeft een verzoek ingediend, dat als er iets op stapel staat, dit tijdig te melden. Dan kunnen ze hierop inspelen.

Dhr Gebbink (Competitieleider) had vanavond zijn stropdas omgedaan om dat hij op z`n minst had verwacht dat hij samen met de voorzitter op de foto zou komen voor de krant.

De voorzitter heeft nog een punt en dat is dat dhr. Hoog Antink de site van de WSB nog een tijdje zal bij houden.

 

15. Sluiting.

De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en wenst een goede vakantie toe, en hoopt iedereen in het volgende seizoen weer te zien. Hiermee sluit hij de vergadering.


H. Legters      2e secretaris                                                                          
R. Voltman     voorzitter