Notulen 4 juni 2007

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Notulen alg. Ledenvergadering van 4 juni 2007

 

1. Opening.
Kort na 20.00u. opent de voorzitter de vergadering door een ieder welkom te heten.

 

2. Notulen A.L.V. van 28 augustus 2006.
Deze notulen worden door de vergadering goedgekeurd en vervolgens door de voorzitter ondertekend.

 

3. Jaarverslag secretaris.
Na een enkele correctie wordt ook dit door de vergadering goedgekeurd.

 

4. Jaarverslag penningmeester.
De penningmeester vermeldt n.a.v. het verslag dat er 223,90 minder in ons bezit is dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door de (eenmalige) rekening voor het computer-programma en de rekeningen voor de vergaderingen van de jubileum-commissie. Het kasgeld is daarentegen gestegen, de waarde van de goederen (b.v. schietkaarten) is verminderd.

 

5. Verslag kascontrole.
Bij monde van dhr. G. Oonk (SVK) deelde de kascontrole mede dat alles in orde was. Wat opviel was dat enkele verenigingen de bondscontributie en opgelegde boetes te laat betalen. Hierdoor komt de penningmeester in onnodige problemen bij het betalen van de rekeningen (b.v. schietboekje).

 

6. Benoeming reserve-lid kascontrole.
Als nieuw reserve-lid van de kascontrole wordt dhr. J. Vreeman (W. Alexander) aangemeld. Mevr. S. Dunnewold- Kempers (Praathuis) is aftredend.
Verder bestaat de kascontrole uit: dhr. G. Oonk (SVK) en dhr. G. Roerdink (Vosseveld).

 

7. Jaarverslag competitieleider.
De competitieleider meldt dat het begin van de afgelopen competitie nogal stroef verliep door allerlei fouten in het competitieprogramma. Door goede samenwerking met de verenigingen is later de competitie zonder al te grote problemen verlopen. Er waren nauwelijks problemen met onleesbare of te laat binnengekomen wedstrijdformulieren. Verreweg de meeste formulieren worden tegenwoordig gefaxt.

 

8. Uitreiking prijzen seizoen 2006- 07.
In nauwe samenwerking met de 2e competitieleider worden vervolgens de individuele prijzen van het afgelopen seizoen door de voorzitter uitgereikt. Hoogste schutter in de O.V.-afdeling was dhr. F. Reesink (Treffer) met 119,00. Bij het Diopter was dhr. J. Bent (Eendracht) de hoogste met 132,25.
SVK heeft een nieuwe kampioenschapsbeker beschikbaar gesteld, aangezien het eerste vijftal van deze vereniging de beker 3x achtereen gewonnen had.

 

9. Ingekomen stukken.
29-08-06: Verzoek Juliana ontheffing te verlenen voor dhr. W. Vering om zittend te mogen schieten.
14-11-06: Standpunten Juliana betr. opgelegd schieten n.a.v. afgevaardigdenvergadering.
December 06: Uitnodiging NK Meerdisciplines georganiseerd door Treffer en KSV.
Januari 07: Uitslagen NK Meerdisciplines.
Februari: Uitnodiging NK Kaart Winterswijk georganiseerd door WSV.
06-03-07: Bevestiging vermelding WSB op www. altijd.info.nl.
22-03-07: Uitslagen NK kaart Winterswijk.
Mei 07: Aanvraag s.v. Juliana ontheffing opgelegd schieten en zittend schieten.
Mei 07: Brief BSV. Men is van mening dat gezien de voorwaarden voor het opgelegd schieten niet veel schutters hiervoor in aanmerking zullen komen. Om een groter aantal schutters een compensatie te bieden de teruglopende score door leeftijd op te vangen, zou BSV het voorstel voor een zesde schot willen doen. Dit zou kunnen door alle 65+-ers van de 6 schoten op de kaart, het laagste schot te laten vervallen. Hierdoor worden groter afwijkers opgevangen.
03-06-07: Aanvraag s.v.Eendracht ontheffing opgelegd schieten.

 

10.  Bestuursmededelingen.
-De voorzitter meldt dat nieuwe leden die zich tijdens de eerste helft van de competitie aanmelden de gewone bondscontributie betalen, bij opgave na de eerste helft is de bondscontributie geheel gratis.
-In het nieuwe schietboekje komen meer reklames dan voorheen het geval was. De baten hiervan zullen direkt ten goede komen aan onze schietsport.
-Zoals bekend vinden er momenteel geen Streekbondenwedstrijden meer plaats. Het WSB-bestuur zal het initiatief nemen tot het weer aanknopen van kontakten met de Aaltense Schietbond, om te komen tot een hernieuwde uitwisseling.
-Het komend seizoen wordt er door Eendracht een concours georganiseerd,  voor de jaren daarna is er nog geen enkel concours aangevraagd bij de WSB. De voorzitter betreurt dit en roept de verenigingen op zich hierover te beraden,  evt. zouden 2 kleinere verenigingen samen een concours kunnen organiseren. Het zou jammer zijn als deze traditie dreigt te vervallen.

 

11. Jubileumviering.
De uitgave van het jubileummagazine gaat definitief door. Dit kleurenmagazine wordt 10 dagen voor het jubileumweekend huis aan huis in Winterswijk en buurtschappen verspreid. Er zijn ruim voldoende potentile adverteerders door ons aangeleverd, m.n. dhr. G. Hendriksen van DSV is hier zeer aktief geweest. Behalve de reklame worden er ook interviews met schutters en artikelen over de WSB gepubliceerd, Ook zijn reeds meerdere reklameborden verkocht.
De receptie en het schietevenement worden bij de Molenveldhoeve gehouden. Voor het schietevenement zijn er 3 dagdelen: zaterdagavond en zondagochtend en- middag.
De voorzitter doet een beroep op de leden om zoveel mogelijk schutters en niet-schutters op te geven. Geprobeerd dient de worden dat de banen goed bezet zijn. Er zal in de weken voor het jubileum nog genoeg propaganda gemaakt worden in de verschillende media, tevens zal in de nieuwe schietboekjes nog een aanmeldingsformulier gedaan worden. Bovendien is het schietevenement een goede gelegenheid om te oefenen voor de competitie die een week later van start gaat. Schutters van andere bonden zijn ook van harte welkom. Voor de jeugd is er een leeftijdslimiet van 12 jaar (mits onder begeleiding).

 

12.  Concept competitie 2008-09.
Dit agendapunt zal op de volgende A.L.V. behandeld worden.

 

13.  Bestuursverkiezingen.
Voor de vacature binnen het WSB-bestuur heeft zich helaas wederom geen kandidaat gemeld. De voorzitter doet een dringend beroep op de leden deze zaak serieus te nemen. De verkiesbare bestuursleden worden bij gebrek aan tegenkandidaten herkozen.

 

14.  Opgelegd schieten.
Komend seizoen  zal het zgn. opgelegd schieten gentroduceerd worden, bedoeld om schutters met een lager gemiddelde een extra hulpmiddel te verschaffen. Na dit seizoen zal dit gevalueerd worden. Ook kan dan het zesde schot, zoals voorgesteld door BSV, overwogen worden. Ontheffingen dienen te worden aangevraagd bij de Bond, vervolgens worden de 5-talleiders door de Bond geїnformeerd. Ook tijdens het seizoen kunnen ontheffingen worden aangevraagd.
Er zijn 20 standaards besteld, deze zijn in hoogte verstelbaar. De standaards zullen tijdig geleverd worden, zodat iedere schutter de kans heeft hiermee te oefenen. In principe krijgt iedere vereniging 1 standaard.
Dhr. J. Stemerdink (WTM) vraagt naar een tweede exemplaar voor zijn vereniging.

 

15.  Vaststelling bondcontributie.
De penningmeester heeft nog geen duidelijk overzicht van de kosten van de jubileumviering, een evt. tekort zal uit de algemene kas moeten komen. De vergadering besluit spontaan de 0,50 extra contributie voor de jubileumviering ook n het jubileum te handhaven (d.w.z. 4,50). De penningmeester is zichtbaar opgelucht.

 

16. Idee feestavond.
Na een korte toelichting van dhr. Hendriksen wordt er met handopsteken gestemd over dit onderwerp. 6 Verenigingen stemmen vr, 9 verenigingen stemmen tegen. Hierdoor is dit voorstel verworpen, de voorzitter bedankt dhr. Hendriksen voor de gedane moeite.

 

17. Rondvraag.
-Dhr. M. Hoog Antink vraagt of het mogelijk is, de opgave voor de Boetebeker aktief te maken i.p.v. passief.
De voorzitter antwoordt dat de manier van opgeven reeds jaren dezelfde is en dat iedere teamleider hiervan op de hoogte is. Hij ziet geen aanleiding dit te veranderen.
-Tevens vraagt dhr. Hoog Antink zich af of er wel animo bestaat bij de schutters om opnieuw te komen tot een uitwisseling. Geantwoord wordt dat er vanuit onze Bond altijd voldoende interesse was om aan dit soort wedstrijden mee te doen.
-Dhr. J. Stemerdink vraagt de vergadering om applaus voor de WSB-bestuursleden die doorgaan met hun taak.
-De voorzitter meldt nog dat de nieuwe schietboekjes eind juni naar de drukker gaan. Als de boekjes klaar zijn, worden ze bij de verenigingen afgeleverd (waarschijnlijk voor de bouwvak). Zodra het competitierooster klaar is, wordt deze op de website gepubliceerd.

 

18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder een prettige vakantie.

 

 


J. Naaldenberg,                                                                                     J. Remkes
Voorzitter WSB                                                                                    secr. WSB