Notulen 27 augustus 2007

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Notulen alg. Ledenvergadering van 27 augustus 2007

 

 

1.     Opening.

Kort na 20:00u. opent de voorzitter de vergadering. Hij hoopt dat een ieder een goede vakantie heeft gehad. Afwezig met kennisgeving: J. Stemerdink (WSB-bestuur).

 

2.     Notulen ALV van 4 juni j.l.

Deze worden door de vergadering zonder opmerking goedgekeurd. De voorzitter ondertekent vervolgens de notulen.

 

3.     Ingekomen stukken.

05-06-07: e-mail KSV: De nieuwe schietlocatievan SVK is Het Hoekhuis aan de Groenloseweg.

Dhr. Chr. Slotboom vult aan dat deze mededeling helaas niet meer actueel is. Het Hoekhuis staat sinds kort te koop. KSV is hierdoor gedwongen om op zeer korte termijn naar een andere schietlocatie uit te zien. Zodra dit bekend is, zal KSV zelf de betrokken tegenstanders informeren.

27-07-07: Brief gemeente Winterswijk waarin men aangeeft 1000 subsidie ter beschikking te willen stellen voor het jubileum.

04-08-07: e-mail Juliana, aanmelding nieuw lid.

06-08-07: Brief Wegener i.v.m. bijlage Sportwijzer.

Diverse aanvragen opgelegd schieten.

 

4.     Bestuursmededelingen.

De standaards voor opgelegd schieten zijn in de afgelopen weken samen met de boekjes aan de verenigingen uitgedeeld. Deze standaard is het jubileumgeschenk van de WSB aan de aangesloten verenigingen. Dit zal tijdens de receptie officieel uitgereikt worden.

Er zijn tot nu toe 29 schutters die opgelegd mogen schieten, deze zijn in het boekje met een o gekenmerkt. Tijdens het seizoen bestaat er nog de mogelijkheid om ontheffingen aan te vragen.

Behalve bij dhr. J. Stemerdink, kunnen de schietkaarten en blocs ook bij Dhr. G. Meinen afgehaald worden. Gaarne vantevoren bellen.

 

5.     Bestuursverkiezingen.

Helaas hebben zich wederom geen kandidaten gemeld voor de vacature in het WSB-bestuur. Het bestuur geeft echter niet op!

 

6.     Bespreking competitie 2007-08.

In samenwerking met enkele bestuursleden heeft de competitieleider geprobeerd de diverse klasses wat meer naar gemiddelde in te delen. Dit is aardig gelukt.

Ondanks alle moeite zijn er nog enkele foutjes in het boekje geslopen. De correcties zullen binnenkort op de website gepubliceerd worden.

Het boekje heeft ons ca. 800 gekost, aan advertenties leverde het ongeveer 600 op. Dit geld zal besteed worden aan onze schietsport.

 

7.     Jubileumviering WSB.

Het jubileummagazine is klaar en zal op dinsdag 4 september met de Weekkrant huis aan huis in Winterswijk bezorgd worden. Schutters buiten de gemeente Winterswijk krijgen via de WSB een exemplaar.

De organisatie van het schietevenement in de Molenveldhoeve is met behulp van de meeste verenigingen nagenoeg rond. Er zijn leuke prijzen te winnen bij de diverse schietonderdelen en de verloting. Tevens is er een springkussen en de mogelijkheid tot schminken voor de kleinsten. Er bestaat ook de mogelijkheid gebruik te maken van schietinstructeurs voor beginnende schutters of genteresseerden. Verder is er een beamer-presentatie van de verschillende verenigingen.

Het is enerzijds een evenement voor niet-schutters om kennis te maken met onze schietsport, als promotie voor de verenigingen. Anderzijds kan het als concours/oefengelegenheid gezien worden voor de bestaande schutters. De voorzitter roept de verenigingen op om zoveel mogelijk teams af te vaardigen. Er is door de jubileumcommissie veel werk verricht om het geheel te doen slagen, het succes staat of valt echter met het aantal deelnemers. Een bezoek aan de Molenveldhoeve zal zeker de moeite waard zijn. Opgave kan via de website: www.winterswijkse-schietbond.nl.

 

8.     Competitieplanning 2008-09.

Op de planning zoals deze met de agenda is meegestuurd komen geen opmerkingen, zodat dit voorstel wordt aangenomen. Mocht er toch nog een aanvraag voor een concours komen, dan zal dit uiteraard ingepland worden.

 

9.     Rondvraag.

Aangezien er vanuit de zaal geen vragen zijn, gooit de voorzitter zelf een balletje op. Hij vraagt de verenigingen in hoeverre er de behoefte bestaat om centraal een oefenavond te organiseren om schutters die hier behoefte aan hebben een instructie aan te bieden. Binnen de grotere verenigingen wordt dit intern gedaan (b.v. Nimrod). De voorzitter denkt dat men name bij de kleinere verenigingen hieraan behoefte zou kunnen zijn.

Verder meldt de voorzitter dat de schietbanen die dhr. Joh. ten Dolle (vroeger Jan Rensink) in zn bezit heeft, ons te koop zijn aangeboden. Mits de prijs redelijk is, zou dit voor de WSB en de aangesloten verenigingen een goede oplossing zijn voor concoursen of andere evenementen. Het geheel zou dan door een WSB-bestuurslid onderhouden kunnen worden. Het bestuur gaat binnenkort het gesprek hierover beginnen.

10. Sluiting.

Hierna sluit de voorzitter en hoopt de leden tijdens de jubileumviering weer te ontmoeten.

Voorzitter,                                                                                        Secretaris,

 

J. Naaldenberg                                                                                  J. Remkes