Notulen van 6 juni 2005

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Gehouden op 6 juni 2005

 

 

1. Opening.

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en hoopt op een voorspoedige vergadering. Hiermee opent hij de vergadering.

 

2. Notulen A.L.V. van 23 augustus 2004.

De notulen worden doorgenomen. Dhr. Stemerdink (WTM) heeft een opmerking op agendapunt 7, hier in staat het volgende vermeld: ... De kaarten worden gezamenlijk met de ASB en de WBSB ingekocht.

Dit is niet juist, want dat gebeurt niet, daarom zal deze tekst worden geschrapt uit de notulen. Het is wel zo dat ze bij dezelfde drukker worden gedrukt, maar er zijn (nog) geen afspraken met de andere bonden gemaakt.

Dhr. Meinen (penningmeester WSB) heeft een aantal offertes aangevraagd, bij n drukker ligt de prijs 5,00 lager per pak kaarten. Maar dan moeten we wel 270.000 kaarten in n keer afnemen. Dat is erg veel omdat we maar zo`n 40.000 kaarten per seizoen gebruiken.

Maar als we gezamenlijk kunnen inkopen met ASB en de WBSB, kan dit wel interessant zijn. Het bestuur zal contact opnemen met de andere bonden.

Verder waren er geen aanmerkingen op de notulen en worden goedgekeurd door de vergadering.

 

3. Jaarverslag secretaris.

Dhr. Remkes (secretaris WSB) leest het jaarverslag voor. Hij heeft hierin de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen seizoen vermeld.

 

4. Jaarverslag penningmeester.

De penningmeester deelt het jaarverslag uit aan alle aanwezigen. Hij geeft vervolgens een korte uitleg. Dhr. Stortelers(WTM) heeft nog een vraag over een bepaalde post, dit wordt naar tevredenheid uitgelegd. De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn werk.

 

5. Verslag kascontrole.

De kascontrole bestaat dit seizoen uit KSV, Nimrod en reserve Praathuis.
Namens deze neemt dhr. Slotboom (KSV) het woord.
Hij meldt dat alles er keurig uitzag en dat er geen op- of aanmerkingen waren.

 

6. Benoeming reservelid kascontrole.

KSV treedt dit jaar af, hierdoor bestaat de kascontrole volgend seizoen uit Nimrod en Praathuis.
SVK is volgens de lijst aan de beurt. De voorzitter verzoekt om SVK een persoon uit de vereniging voor te dragen. Dhr. Oonk stelt zich beschikbaar.

 

7. Jaarverslag competitieleider.

De voorzitter geeft de competitieleider het woord.
Dhr. Simmelink (competitieleider WSB) meldt dat de competitie in sommige klassen moeilijk is gestart. De meeste problemen zijn destijds in overleg met het bestuur en de betreffende verenigingen naar behoren opgelost. Verder is de competitie eigenlijk zonder al te veel problemen verlopen.

Tijdens de vergadering hebben alle leden een overzicht gekregen met alle eindstanden en hoogste schutters per afdeling. Aanvullend meldde hij de winnaars van de Boetebekers: Bij het O.V. won W.T.M. 1 in de B-afdeling. In de C-afdeling won W.T.M. 6, in de D-afdeling was Buksveld 10 de gelukkige. Bij het diopter won Nimrod 1 in de B-afdeling.

Het nieuwe computerprogramma is nog niet helemaal gereed. Dit had wel zo kunnen zijn, maar helaas is een van de ontwerpers, dhr. J. Heemink, ziek geworden.

Dhr. Heemink helpt met het opstarten en zal aan het begin van het nieuwe seizoen de competitieleider begeleiden met het verwerken van de gegevens.

Wat de competitieleider dit jaar erg veel tijd en ergernis heeft gekost is de wijze waarop de formulieren worden ingevuld en gefaxt. Af en toe is gewoon niet te lezen, hij deelt een aantal voorbeelden uit.

Hij vindt dat er niet genoeg aandacht wordt geschonken aan dit probleem.

Hij geeft aan dat als er een andere schutter in het team invalt, dan moet deze schutter op de plaats worden ingevuld van de schutter die niet aanwezig is.

Formulieren die per fax worden verzonden moeten duidelijk zijn geschreven, en niet met doorhalingen of teksten die door elkaar worden geschreven. Dit is gewoonweg niet te lezen.

De competitieleider stelt daarom voor om alle faxen die niet te lezen zijn, als niet ontvangen te beschouwen. Hierdoor zal het desbetreffende vijftal een boete krijgen.

Dhr. Vervelde (Juliana) vindt dit niet correct, want het kan altijd een keer zonder opzet gebeuren dat de fax niet goed overkomt.

Het bestuur vindt dat ook, maar de voorzitter benadrukt wel dat de verenigingen beter hun best moeten doen om te zorgen dat de vijftalleiders de formulieren goed invullen.

 

8. Uitreiking prijzen seizoen 2004-05.

Alle prijzen worden door de voorzitter aan de winnaars uitgereikt.

Na de uitreikingen heeft dhr. Gebbink (Nimrod) nog een aantal opmerkingen over de eindstanden. Er is inderdaad bij een afdeling een wedstrijd te weinig opgenomen, maar dit is niet relevant voor de einduitslag, daar is de wedstrijd wel meegenomen. Debet aan dit soort problemen is het sterk verouderde computerprogramma.

 

9. Competitieplanning 2005-06 (zie al toegestuurd schema).

Dhr. Voltman (voorzitter WSB) geeft uitleg waarom de competitie zo vroeg moet beginnen. Dit komt doordat in het aankomende seizoen twee concoursen zijn, bovendien vallen 1e kerstdag en nieuwjaarsdag op een zondag. Tevens valt Pasen ook nog in de competitie. Al met vallen er veel zondagen uit.

Het bestuur weet ook dat SVK en WTM hiermee moeite zullen hebben, vanwege de buurtfeesten die in hetzelfde weekend vallen als de start van de competitie. Maar het kan nu eenmaal niet anders als we voor mei 2006 gereed willen zijn.

De voorzitter vraagt dan ook om begrip bij die twee leden. Hij geeft wel aan dat het bestuur zal toestaan als de wedstrijden later of eerder zullen worden verschoten. Dit mag officieel niet, maar het bestuur wil hierop een uitzondering maken omdat er aan het begin van het seizoen nog geen sprake van competitievervalsing kan zijn.

Een optie voor een datum kan zijn op de zondag tijdens het concours van Juliana.

Dhr. Oonk (SVK) is het hier niet mee eens en wil er ook niet aan meewerken. Hij stelt voor om de competitie direct na het Winterswijks feest te laten beginnen, dan heeft iedereen een keer last. De voorzitter antwoordt dat dit niet te realiseren is door diverse redenen, o.a. het niet gereed zijn van het schietboekje.

Dhr. Stemerdink (WTM) heeft zich neergelegd bij het probleem, maar hij verzoekt de competitieleider om beslist niet op 11 september wedstrijden thuis te plannen, want dit kan niet. De zaal is dan namelijk dicht.

Hiermee zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. En anders komt er wel een oplossing.

De voorzitter vraagt aan SVK begrip voor de situatie, het gaat uiteindelijk om 6 vijftallen, voor de rest heeft niemand problemen met het feit. Bovendien kan WTM zich ook aanpassen.

Dhr. Oonk (SVK) blijft tegen, en zal de uitkomst meenemen naar zijn vereniging. Hij weet niet wat de gevolgen kunnen zijn.

Dhr. Westhoff (Buksveld) heeft een verzoek om de dioptercompetitie gelijk met de open vizier te laten beginnen. Dit verzoek wordt ingewilligd en de competitieleider zal dit meenemen in zijn competitie.

 

10. Nieuw computerprogramma.

Zoals eerder al in de vergadering gemeld, heeft de ontwikkeling enige vertraging opgelopen.

Hierdoor kunnen de ledenlijsten en vijftalindelingen nog niet digitaal verzonden worden. Dit in tegenstelling tot wat eerder is gevraagd.

Alle gegevens en gemiddelden zijn al ingebracht. Als het programma gereed is kunnen deze omgezet worden. Verder wil de competitieleider in het nieuwe boekje ook het emailadres van de verenigingen opnemen.

 

11. Ingekomen stukken.

 • Sept. 04     : boekje concours Buksveld.
 • 18-09-04   : e-mail de Treffer aan de competitieleider betreft wijzigingen klasse 5D.
 • 07-10-04   : e-mail Willem-Alexander n.a.v. invaller-regeling in de vijftallen van deze vereniging.
     • 10-10-04   : Mededeling van s.v. Buksveld dat men voor het concours en de competitie voorlopig uitwijkt naar hotel Onland in Meddo.
 • Nov. 04     : Uitnodiging van s.v. Overkamp voor Open NK Meerdisciplines.
 • 04-12-04   : Brief WTM m.b.t. invaller uit WTM 8 in het 9e.
 • 20-12-04   : Mededeling van s.v. Nimrod met de data voor het jubileumconcours: 14 t/m 20 januari 2006.
 • Jan. 05       : Brief Radio Slingeland n.a..v. inzameling Winterswijk voor Azie.
 • 01-02-05   : Uitslagen concours s.v. Buksveld.
 • 20-02-05   : Uitnodiging jubileumsreceptie s.v. Grensschutters i.v.m. 50-jarig bestaan op 5 maart 2005.
 • 10-04-05   : Uitslagen Streekbondenwedstrijden 2004.
 • 17-04-05   : Brief van s.v. Vizier waarin medegedeeld wordt dat men de vereniging per 17 april 2005 heeft opgeheven door gebrek aan leden.
 • 13-05-05   : Mededeling van s.v. Buksveld dat men, n.a.v. een besluit in de ledenvergadering, met ingang van het nieuwe seizoen weer bij caf Spiekerman gaat schieten.
 • 20.05.05    : Brief van SVK met de kandidaatstelling van dhr. J. Naaldenberg als voorzitter van het WSB-bestuur.
 • 31-05-05   : Verzoek s.v. Juliana om dhr. W. Vering zittend te mogen laten schieten.
 • 01-06-05   : Uitnodiging jaarlijkse vergadering Streekbondenwedstrijden op 20 juni 2005 in Aalten.
 • 03-06-05   : e-mail WSV met het verzoek het NK kaart Winterswijk te mogen houden van 13 t/m 18 maart 2006.

 

12. Bestuursmededelingen.

De voorzitter meldt dat veel punten al zijn behandeld in de vorige punten. Hij wil nog wel een keer melden dat het belangrijk is om de wedstrijdformulieren juist in te vullen.

De Steekbondenwedstrijd zal dit jaar georganiseerd worden door de ASB.

De schutters die namens de WSB worden afgevaardigd zullen tijdig worden ingelicht.

De penningmeester heeft een aantal offertes opgevraagd voor het drukken van het schietboekje. De prijs verschilt nogal. Er zal worden bekeken waar het boekje zal worden gedrukt. Overigens zal het formaat van het boekje niet veranderen.


13. Bestuursverkiezingen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de dhr. Voltman en dhr. Kuenen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.

Voor de functie van voorzitter is dhr. Naaldenberg voorgedragen.
De competitieleider stelt zich herkiesbaar voor het komende seizoen. Dit wordt door de leden goedgekeurd.

Er volgt een schriftelijke stemming voor het voorzitterschap.
De uitslag is 17 voor en 0 tegen. Hiermee is dhr. Naaldenberg unaniem gekozen als voorzitter van de WSB.

De secretaris neemt het woord. Hij wil de beide heren die aftreden bedanken namens het bestuur en de leden voor hun inzet.

Dhr. Kuenen zit al sinds 1983 in het bestuur en is van 1984 tot 1996 penningmeester geweest. Hij heeft zich veel ingezet voor het bestuur. De secretaris overhandigt een cadeau. Dhr. Kuenen bedankt iedereen en wenst ieder een goede competitie toe.

Dhr. Voltman  is in 1989 in het bestuur gekomen. In 1995 is hij voorzitter geworden. Hiermee is hij 10 jaar voorzitter geweest. Er zijn mooie en moeilijkere periodes geweest. Ook hij heeft veel voor de WSB gedaan.
Ook dhr. Voltman ontvangt een cadeau en bedankt alle leden.

Vervolgens neemt dhr. Naaldenberg het woord. Hij wil zich voorstellen aan de leden. Hij is 25 jaar lid van SVK en is altijd een actieve schutter geweest. Ook schiet hij andere disciplines zoals KNSA. Hij heeft altijd van de schietsport gehouden.

Toen hij gevraagd werd voor het WSB bestuur had hij niet gelijk gedacht om voorzitter te worden. Maar aangezien er niemand anders deze functie op zich wil nemen wil dhr. Naaldenberg wel voor een jaar proberen. En als er toch nog iemand komt die graag voorzitter wil worden zal hij de laatste zijn om dit tegen te houden.

De nieuwe voorzitter wil de functie zo goed mogelijk vervullen maar hoopt wel op steun van de leden.

Dhr. Voltman (voorzitter WSB) meldt dat er nu nog twee vacatures vrij zijn voor het bestuur. Hij vraagt de leden om bij de volgende vergadering kandidaten aan te melden.

 

14. Vaststelling bondscontributie.

De contributie blijft gelijk, aldus de penningmeester.

 

15. Rondvraag.

Mevr. Winters (Vosseveld) heeft de vorige vergadering gevraagd of er nog andere bonden meedoen met het computerprogramma, ze heeft daar nog geen antwoord op gehad. Het antwoord is dat de ASB en de WBSB meedoen.

Dhr. Stemerdink (WTM) heeft van zijn leden teleurstellende reacties gekregen over de finale van de boetebeker. Twee vijftallen deden namens WTM mee en die vonden het allemaal nogal tegenvallen. Het was schieten en verder niets. Hij vraagt zich af of het niet beter is om direct na de finales de bekers uit te reiken. Bovendien vindt hij dat de wisselbeker mag worden afgeschaft. Misschien is het beter om in plaats hiervan de schutters een prijs te geven.
Dit voorstel zal worden meegenomen.

Dhr. Colstee (de Treffer) Heeft geruchten gehoord dat de uitslagen op de radio en in de krant zullen komen te vervallen. Dit vindt hij een kwalijke zaak omdat veel leden hier waarde aan hechten.

De competitieleider antwoordt als volgt: Om de uitslagen op de radio te krijgen moet deze zijn verwerkt en voor 16.00 uur bij Slingeland FM binnen zijn. Bij de kranten moeten de uitslagen voor maandagmorgen 8.30 uur binnen zijn. Dit laatste is gewoon haalbaar, dus de uitslagen komen gewoon in de krant. Op de radio zal echter niet meer lukken omdat hij niet van plan is om op elke zondagmiddag alles te verwerken. De vorige competitieleider kon dit dan wel, maar je kunt geen vergelijking maken tussen twee personen omdat de situaties nogal verschillend zijn.

De secretaris vindt dat je niet van iemand mag verwachten dat hij het hele seizoen elke zondag kwijt is aan het schieten of hij moet dat zelf willen.

Dhr. Westhoff (Buksveld) vraagt zich af waarom de uitslagen van de beslissingswedstrijden diopter niet in de krant zijn verschenen. Het antwoord dat er geen enkele uitslag van de beslissingswedstrijden in de krant is gekomen. Dit zal in het vervolg wel geprobeerd worden.

Dhr. ten Damme (Nimrod) wil graag weten waarom WTM 1 in een lagere klasse schoot dan WTM 2. Dit is gekomen door een miscommunicatie. Ook heeft hij een vraag over wat Juliana nu precies gaat doen tijdens hun najaarsconcours. Hij had destijds er van begrepen dat ze geen concours gingen houden maar iets anders.

Dhr. Vervelde (Juliana) geeft hierop uitleg. Het wordt inderdaad geen concours maar een gelegenheidstoernooi. Dit wil zeggen dat hieraan zowel competitieschutters als niet-schutters aan mee kunnen doen. De bedoeling is om dit te houden op zaterdagavond en zondag.
Dit is overigens al eerder overlegd met Nimrod.

Dhr. Gebbink (Nimrod) Heeft een vraag over de deelname van de boetebekerwedstrijd. Volgens hem is hier een fout gemaakt in de voorrondes. Volgens het bestuur zal dit best kunnen kloppen.

 

16. Sluiting.

De voorzitter bedankt de medebestuursleden voor het samenwerken in de afgelopen jaren. Hij wenst iedereen een goede vakantie en veel succes in het komende seizoen.

Hiermee sluit hij de vergadering.

 

H. Legters               2e secretaris WSB                                                               
J. Naaldenberg        Voorzitter WSB