Notulen 2 juni 2008

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Notulen algemene ledenvergadering dd. 2 juni 2008

1. Opening.
Kort na 20:00u. opent de voorzitter van de W.S.B. dhr. J. Naaldenberg de vergadering. Hij verontschuldigt de penningmeester dhr. G. Meinen, deze is afwezig i.v.m. ziekte.

 

2. Notulen A.L.V. van 27 augustus 2007.
Deze worden zonder commentaar door de vergadering goedgekeurd.

3. Jaarverslag secretaris.
Het verslag wordt voorgelezen en vervolgens goedgekeurd.

4. Jaarverslag penningmeester.
Het uitgedeelde verslag wordt door de 2e penningmeester dhr. G. Elsinghorst toegelicht. Aan het eind van het seizoen was de WSB-kas goed gevuld.

5. Verslag kascontrole.
Deze controle zal in een later stadium plaatsvinden zodra de penningmeester weer fit is. Op de volgende ALV zal door de commissie verslag worden uitgebracht.

6. Benoeming reserve-lid kascontrole.
Dhr. G. Oonk (SVK) is aftredend, WSV wordt verzocht een nieuw reserve-lid aan te dragen. Komend seizoen bestaat de kascontrole uit dhr. G. Roerdink (Vosseveld) en dhr. J. Vreeman (W.Alexander).

7. Jaarverslag competitieleider.
De competitieleider dhr. H. Legters meldt dat het seizoen, behoudens een enkele uitzondering, soepel is verlopen.
Ook over het bezoek van de web-site kan men tevreden zijn (over het hele seizoen meer dan 20.000 „bezoekers“). In tegenstelling tot andere jaren werd de site ook in de zomerperiode goed bezocht, waarschijnlijk omdat de nieuwe competitie-indeling reeds vroeg op de site vermeld was.
De site is vernieuwd omdat bij de oude software de beveiliging niet optimaal was, er kon te gemakkelijk ingebroken worden.
Voor de nieuwe competitie hebben zich 42 O.V.-schutters minder aangemeld dan het afgelopen seizoen, d.w.z. 8 vijftallen! Er doen nu 105 teams mee aan de O.V.-competitie. Hierdoor is klasse 4B komen te vervallen. De ene helft van de klasses bestaat uit 8 vijftallen, de nadere helft uit 7. De competitie wordt zoveel mogelijk naar gemiddelde ingedeeld.
Bij de diopter-afdeling is het aantal schutters verrassend gestegen van 72 naar 81 leden. Hierdoor is de A-klasse compleet met 8 teams, de H-klasse bestaat zoals gebruikelijk uit 4 teams.
Voor de nieuwe competitie hebben zich 39 opgelegde schutters aangemeld.
De competitieleider bedankt de verenigingen voor het op tijd inleveren van de wedstrijdformulieren en de nieuwe competitiegegevens.
Op zijn beurt bedankt de vergadering hem met een applaus.

8. Uitreiking prijzen seizoen 2007-08.
De individuele prijzen van het afgelopen seizoen worden door de voorzitter en de 2e competitieleider uitgereikt. Hoogste schutter bij het O.V. is dhr. F. Reesink van s.v. de Treffer met een gemiddelde van 118,85. Bij de diopter-schutters is dit dhr. G. Hijink (Eendracht) met 129,18.

9. Ingekomen stukken.
8 september 2007: Verandering locatie KSV: café de Sprong, Markt 36.
7 oktober 2007: Verklaring van DSV waarom het 4e van deze vereniging slechts over 4 schutters beschikte tegen CSV 8.
21-10-07: Visie Nimrod n.a.v. protest Buksveld dat M. ten Barge gehinderd zou zijn tijdens het schieten en hierdoor een poedel geschoten heeft.
22-10-07: Zienswijze Buksveld omtrent bovenstaan incident.
Januari 2008: Enkele brieven n.a.v. het opgelegd schieten, deze zijn tijdens de afgevaardigdenvergadering behandeld.
Febr. 2008: Briefwisseling met Buksveld omtrent het niet ontvangen hebben van de uitnodiging voor de afg. vergadering en het per e-mail opleggen van boetes. Het bij ons bekende e-mailadres werd niet meer gebruikt door de secretaris.
Febr. 2008: Uitslagen concours Eendracht.
5 maart 2008: Brief WTM met als onderwerp de oplossing die gekozen is voor het opgelegd schieten (puntenaftrek). Men is bang dat de schutters expres lager gaan schieten om hiermee te bereiken dat men volgend seizoen minder aftrek krijgt.
15 maart 2008: Wijziging secretariaat Eendracht Voorst: Richard Snelting
                                                                                 Sniedersweg 10
                                                                                 7083 AS Voorst
                                                                                 Tel.: 0315 346528
                                                                                 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
10 april 2008: Brief van WBSB waarin men aankondigt deze bond te willen open stellen voor personen die niet aan een bedrijf zijn gebonden. Men verzoekt om een gesprek.
16 april 2008: Brief Gemeente Winterswijk met het verzoek om mee te werken aan een onderzoek met als doel vast te stellen in hoeverre er in Winterswijk problemen zijn met het werven van vrijwilligers.
14 mei 2008: Brief van Diana waarin men stelt dat een puntenaftrek alleen zin heeft als er individueel wordt geschoten (zoals op een concours), binnen de WSB wordt uitsluitend in teamverband geschoten. Aan de regel „alleen voor schutters met een laag gemiddelde“ zou men toegevoegd willen zien „ook voor schutters met een sterk verminderde validiteit“. Een invalregeling zou niet nodig zijn, aangezien de oudere schutters toch het liefst bijelkaar schieten. 
16 mei 2008: Brief van Nimrod waarin men dhr. H. ten Hagen als kandidaat voor de vacature in het WSB-bestuur naar voren schuift.
18 mei 2008: Brief van B.S.V. men vraagt zich af of het “zesde schot“ meegenomen wordt bij de evaluatie over het opgelegd schieten. Tevens vraagt men aandacht voor het volgende:
„Een aantal verenigingen hebben in plaats van aparte tafels voor de schietbaan een lange tafel waarop alle banen bevestigd zijn.
Verschillende leden van onze vereniging ergeren zich eraan dat wanneer zij aan het richten zijn er op een andere baan het wapen wordt geladen waarbij het wapen op deze tafel wordt gezet. Het is misschien een idee dat deze schutters ook op de andere banen letten als zij hun wapen laden net als bij het terugdraaien van de kaart als op een andere baan iemand aan het richten is. Wij hopen dat alle schutters hier rekening mee willen houden“.
22 mei 2008: Brief van WTW, waarin men meldt dat de vereniging wordt opgeheven i.v.m. te weinig leden.
23 mei 2008: Brief van Juliana waarin men verzoekt toestemming te geven voor een concours in februari 2010.
23 mei 2008: Brief van de Sport Federatie Berkelland met een uitnodiging voor een vergadering op 3 juni met als thema verenigingsondersteuning voor het werven van vrijwilligers.
26 mei 2008: Brief Praathuis betr. opgelegd schieten: de C- en D-klasse vrijgeven voor opgelegd schieten, dit systeem ook bij de Boetebeker hanteren. Men stelt voor de Aaltense standaard in te voeren (met veer).


10. Bestuursmededelingen.
Het NK kaart Winterswijk kon het afgelopen seizoen geen doorgang vinden. Er zal gepoogd worden dit evenement nieuw leven in te blazen, mogelijk in een iets andere vorm. Hiertoe zal in september de oude jubileumcommissie bijelkaar geroepen worden om over dit onderwerp te brainstormen.
Op 13 februari vond er een gesprek plaats met het bestuur van de Aaltense Schietbond. Door het wegvallen van de Streekbondenwedstrijden is er immers anders geen kontakt meer met andere bonden.
Er is afgesproken om op computer-gebied (we hebben hetzelfde programma) samen te werken. Verder is er weinig behoefte op andere gebieden samen te werken. De voorraad schietkaarten is in Aalten zeer groot, zodat het geen zin heeft gemeenschappelijk papier in te kopen. Het herleven van de Streekbonden-wedstrijden leeft niet in Aalten.
Op 15 april was de WBSB gesprekspartner. Deze bond wil zich ook openstellen voor schutters die niet aan een vereniging gebonden zijn. Aangezien men hier geen uitgebreide reklame voor gaat maken, hebben wij hier geen bezwaar tegen gemaakt.
Afgesproken is om in de nabije toekomst gemeenschappelijk promotie te gaan maken voor het schieten. Ook bij het NK kaart Winterswijk zou de WBSB betrokken kunnen worden. In oktober is er een vervolgafspraak.
De WSB-bank aan de rotonde Peperbus is dringend aan renovatie toe. De Gemeente heeft dit toegezegd.
N.a.v. de brief van BSV verzoekt de voorzitter om op de schietbaan zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden.
Er zijn nieuwe wedstrijdblocs ontworpen om de aftrek voor het opgelegd schieten overzichtelijk te kunnen noteren. De oude formulieren kunnen verder gebruikt worden, mits de aftrek voor de opgelegde schutters duidelijk genoeg genoteerd wordt.

11. Terugblik jubileumviering.
Men kan tevreden zijn over de organisatie en het verloop van de jubileumviering. Tijdens het schietevenement hebben vele jeugdigen kennis gemaakt met onze schietsport. De banen waren meestal goed bezet, de verloting was een succes.

12. Regeling opgelegd schieten komend seizoen.
Er zal met een puntenaftrek gewerkt worden zoals dit is afgesproken op de afgevaardigdenvergadering van januari 2008. In het nieuwe schietboekje zal de aftrek vermeld worden. De vergadering geeft het bestuur de vrije hand om het uitgangsgemiddelde per klasse te bepalen (in de D-klasse zal dit 102 of 103 worden i.p.v. de eerder afgesproken 100).
De ingeleverde standaards zullen aangepast worden zodat iedere standaard in het nieuwe seizoen hetzelfde is. Deze zullen eind juni klaar zijn.
De aanvraag voor opgelegd schieten dient vόόr de competitie ingediend te worden, tijdens het seizoen worden geen ontheffingen meer verleend. Uitgezonderd acute ziekte of handicap.
Halverwege het seizoen zal het geheel geёvalueerd worden, ook het voorstel van BSV, „het 6e schot“, zal hierin betrokken worden. Er kan dan voor de ALV van juni 2009 een definitief voorstel worden gedaan.

13. Bestuursverkiezingen.
Dhr. H. ten Hagen is door het bestuur van Nimrod kandidaat gesteld voor de vacature in het WSB-bestuur. Hij wordt, bij gebrek aan tegenkandidaten, door de vergadering gekozen. Ook de herverkiesbare bestuursleden worden herkozen.

14. Afspraken e-mail verkeer met verenigingen.
Afgesproken wordt dat de post per mail aan het secretariaat gestuurd wordt, er zal gevraagd worden om een leesbevestiging. De vereniging is er zelf verantwoordelijk voor dat het juiste e-mail adres bij de Bond bekend is. De voorzitter verzoekt ook verdere correspondentie in principe via het secretariaat te laten verlopen.

15. Vaststelling bondscontributie.
Gezien de resultaten van het afgelopen jaar kan de contributie verlaagd worden van € 4,50 naar € 4,-. De vergadering kan hiermee leven.

16. Prijsafspraak verhuur schietbanen.
De Bond heeft de schietbanen van Joh. ten Dolle overgenomen. De banen worden verhuurd aan de eigen leden en aan externe klanten. De opslag en het onderhoud wordt door bestuurslid J. Stemerdink gedaan.
Voor de eigen leden wordt € 2,50 per dag per baan gevraagd, voor het pistool € 15,-per dag. Voor de op- en afbouw van de banen € 80,-. Bij externe klanten is dit meer, afhankelijk van het aantal banen.

17. Rondvraag.
-Op verzoek van s.v. de Treffer zullen de prijzen voor het huren van de schietbanen op de website vermeld worden.
-Dhr. Gebbink (Nimrod) is van mening dat art. 14 en 30 van het wedstrijdreglement niet met elkaar in overeenstemming zijn en verzoekt om aanpassing.
Aangezien het hier zou gaan om een reglementswijziging, dient dit verzoek schriftelijk te worden ingediend en op de agenda gezet te worden. Vervolgens wordt er gestemd.
-Dhr. J. Hoitink (Juliana) merkt op dat de wijziging betr. de degradatieregeling (geen beslissingswedstrijden meer, maar o.b.v. gemiddelde) nog niet reglementair is vastgelegd.
Dit zal op de komende ALV alsnog gebeuren.
-Dhr. J. Wiggers (WTM) vraagt naar de indeling van de vijftallen van WTM in de nieuwe competitie (i.v.m. invallers).
-Dhr. R. Voltman (Praathuis) vraagt of de oude schietblocs nog gebruikt kunnen worden. Dit kan uiteraard. Het nieuwe wedstrijdformulier zal op de site getoond worden, iedere vereniging ontvangt van de Bond een nieuw wedstrijdbloc.

18. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder een prettige vakantie. 

 

 

J. Naaldenberg, voorzitter                                                   J. Remkes, secretaris.