Notulen 31 augustus 2009

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Notulen algemene ledenvergadering van 31 augustus 2009.

1. Opening.
De voorzitter van de WSB, Dhr. J. Naaldenberg, opent de vergadering en meldt dat de 2e competitieleider vanavond verhinderd is.

2. Notulen ALV van 8 juni j.l.
Behoudens een enkele schrijffout worden deze door de vergadering goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken.
14-07-2009. CSV heeft een nieuwe secretaris. Dhr. J. Grevink.
15-07-2009. Buksveld. Zij geven de opgelegde schutters door. Dhr. W. Put,
                    Dhr. L. Westhoff en Dhr. H. Elsinghorst.
08-08-2009. Juliana geeft nog een aantal opgelegde schutters door.
                    Dhr. B. Lammers, Dhr. H. te Selle en Dhr. B. Damkot.
18-08-2009. Diana meldt een nieuw lid aan. Dhr. W. Hijink.
19-08-2009. Juliana meldt een nieuw lid aan. Mevr. J. de Roos- te Kulve.
28-08-2009. WTM meldt Dhr. J. Stemerdink aan als kandidaat bestuurslid.

4. Bestuursmededelingen.
N.a.v. het voorstel van Dhr. G. Hendriksen van DSV in de ALV van 8 juni j.l. is besloten om in de ALV van juni de overleden schutters van het afgelopen seizoen te herdenken met 1 minuut stilte. De secretariaten dienen een overleden lid zo spoedig mogelijk schriftelijk of per mail door te geven aan de competitieleider.

Jonge schutters vanaf 12 t/m 16 jaar dienen tijdens de wedstrijd uit vrije hand te schieten. Voor sommige jeugdschutters kan de buks aan de zware kant zijn. Dit kan worden opgelost door een lichtere juniorbuks aan te schaffen.
Dit alles natuurlijk onder begeleiding van een volwassen ervaren schutter.
Mocht er interesse zijn in georganiseerde oefenmiddagen voor de jeugd, dan is het WSB-bestuur bereid om die mogelijkheid aan te bieden.

De Treffer organiseert in maart 2010 NK kaart Winterswijk
Voor de daarop volgende jaren hebben een aantal andere verenigingen interesse om de organisatie op zich te nemen, te weten Diana, DSV en WTM. Deze verenigingen hebben zich echter nog niet schriftelijk aangemeld. De vereniging  die zich als eerst aanmeld voor een bepaald jaar mag in principe organiseren. Indien een tweede vereniging zich aanmeld die in dat jaar een jubileum heeft, dan kan het zijn dat in goed overleg de tweede vereniging voorrang krijgt. Inmiddels heeft DSV zich voor 2012 aangemeld.


Boetebeker
De finale van de Boetebekerwedstrijd is niet echt goed verlopen.
Er zijn een aantal klachten gekomen, o.a. over de baanopstelling.
In het WSB bestuur is besloten dat de finale in het vervolg door 3 bestuursleden zal worden georganiseerd. In principe zijn dat de tweede competitieleider, voorzitter en de tweede penningmeester.  Mocht een van deze bestuursleden verhinderd zijn dan zal deze worden vervangen.
Ook is gevraagd of de boetebekerwedstrijden in het vervolg altijd in het gebouw van Juliana geschoten mogen worden. Bij geen tegenberichten houden wij dit aan, zodat er dan ook tijdig gereserveerd kan worden. De vergadering had hier geen moeite mee.

WTM heeft Dhr. J. Stemerdink voorgedragen als kandidaat bestuurslid.
Het bestuur van de WSB is erg verheugd dat er toch nog een aanmelding is gekomen voor de functie bestuurslid in het bestuur.
Zoals al in het nieuwe schietboekje vermeldt, kunnen nieuwe leden tijdens het nieuwe seizoen aangemeld worden bij Dhr. G. Meinen. Tevens kunnen benodigde schietmiddelen zoals kaarten, kogeltjes etc. ook bij hem besteld worden. Voorheen was dit Dhr. J. Stemerdink.

Voor aanvang van deze vergadering meldde Buksveld dat de Fa. Voskuil te Aalten een compressor heeft aangeschaft om de perslucht buksen op te laden.

De aftrek van de opgelegde schutters die niet in het nieuwe schietboekje zijn opgenomen, worden z.s.m. rondgestuurd naar betreffende vijftallen van de verenigingen.

5. Reglementswijzigingen.
De vergadering besluit unaniem om artikel 14, 33, 34, 35, en 36 van het wedstrijdreglement open vizier te wijzigen.
Voor het wedstrijdreglement diopter  besluit de vergadering unaniem om artikel 10 en 11 te wijzigen.
Ook de aanpassing van artikel 7 van het wedstrijdreglement is aangenomen door
de vergadering.

7. Bespreking competitie 2009 / 2010.
De competitieleider heeft ook dit seizoen weer zijn uiterste best gedaan om een zo spannend mogelijke competitie in elkaar te zetten. Om klassen te behouden
in C en D is er gekozen voor 7 vijftallen per klasse.

8. Voorstel competitie seizoen 2010 / 2011.
Competitie 2010-2011 zal starten op 19 september. In dit seizoen valt de 2e Kerstdag op een zondag, zodat deze datum uitvalt. De vergadering had geen problemen met het feit dat op 2 januari moet worden geschoten. De definitieve indeling zal binnenkort op de website worden gepubliceerd.

9. Bestuurslid vacant.
De WSB heeft een nieuwe secretaris. Dhr. J. Remkes is afgetreden en heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen. Hij is jarenlang lid van het WSB bestuur geweest waarvan het grootste gedeelte secretaris. Op de afgelopen vergadering is hij door onze voorzitter bedankt voor al zijn diensten en inzet. De nieuwe secretaris is Mevr. P.M. Winters. Vanaf nu kunt u alle correspondentie richten aan haar.  Voor verdere gegevens zie website en het nieuwe schietboekje.

Zoals eerder aangegeven is er een nieuwe kandidaat voor de vacature bestuurslid, Dhr. J. Stemerdink van WTM. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Volgens de statuten moeten we voor personen door middel van een stembriefje stemmen. Deze zijn uitgedeeld aan de vergadering, zodat aan het eind van de ALV de uitslag bekend zal zijn.

10. Rondvraag.
Dhr. G. Gebbink (Nimrod) vraagt zich af waar de mappen met de oude gemiddelden van voor 1992 zijn gebleven. Hij wil ze graag een keer inzien.
Dhr. H. Legters (1e competitie leider) antwoordt dat hij zal navragen waar deze zich bevinden.

Dhr. J. Hoitink (Juliana) geeft aan dat SV Juliana een concours organiseert van 19 t/m 22 februari 2010. Hij hoopt dat hij vele leden van de vergadering en WSB mag begroeten op het concours. De berichtgeving wordt op de website van de WSB geplaatst. Verder vraagt hij of er sneller gereageerd kan worden op de mailberichten. Wegens vakantie heeft dit op zich laten wachten.

Dhr. M. Hoog Antink (Buksveld) vraagt of er een mogelijkheid is om een compleet overzicht van de website te printen is waar zowel de vijftallen van de eigen vereniging evenals de tegenstander evenals de uitslag van de geschoten wedstrijden evenals de stand in de klasse. Dhr. H. Legters (1e competitie leider) meldt dat dit op dit moment nog niet mogelijk is.

Dhr. J. Wiggers (WTM) vraagt of iemand lid mag zijn van twee verenigingen.
Ja, dat mag mits de schutter(ster) niet dezelfde discipline uitoefent. Zie reglement punt 6, Algemene regelen, artikel 14. Verder geeft hij aan dat WTM sinds kort een eigen website heeft.

Dhr. J. Naaldenberg (WSB) verzoekt de vergadering om berichtgevingen zoveel mogelijk voor 15 juni te sturen aan de WSB. Dit om de zaken af te kunnen handelen die in het schietboekje voor het nieuwe seizoen vermeldt dienen te worden en om andere zaken voor de vakantie nog af te kunnen handelen.


11. Sluiting.
Tenslotte hebben we uitslag van de stembriefjes nog en de vergadering heeft unaniem gekozen voor Dhr. J. Stemerdink als bestuurslid. Wij heten Dhr. J. Stemerdink dan hartelijk welkom in het bestuur van de WSB.

De voorzitter bedankt een ieder voor de komst en wenst alle schutters een sportief seizoen toe. Hiermee sluit hij de vergadering.


J. Naaldenberg                                                          P.M. Winters
Voorzitter                                                                   Secretaris.