Notulen 7 juni 2010

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

 Notulen algemene ledenvergadering van 7 juni 2010.

 

 1. Opening.

Kort na 20.00u. opent de voorzitter van de WSB, Dhr. J. Naaldenberg, de vergadering met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overledenen

van de aangesloten verenigingen.

 

 1. Notulen A.L.V. van 31 augustus 2009.

Deze worden door de vergadering goedgekeurd.

 

 1. Jaarverslag secretaris.

Dit wordt door de secretaris voorgelezen en na goedkeuring door de voorzitter ondertekend. Het afgelopen seizoen deden 12 schutters minder mee aan de competitie dan vorig seizoen. S.V.K. 1 is voor de 20ste keer kampioen in de hoofklasse geworden in 21 jaar.  De receptie is bezocht door een aantal bestuursleden.

 

 1. Jaarverslag penningmeester.

Het rondgedeelde jaarverslag wordt door de penningmeester toegelicht.

De rekening van de prijzen is nog niet binnen.

De vergadering had geen vragen over het verslag.

 

 1. Verslag kascontrole.

Bij monde van dhr. W. Huiskamp meldt de kascommissie dat alles in orde was.

 

 1. Benoeming reservelid kascontrole.

Daar Willem-Alexander gestopt is , is dhr. W. Huiskamp (BSV) al  lid van de kascontrole. Dhr. J. Wiggers (WTM) maakt plaats voor dhr. R. Westhoff (Buksveld) en  dhr. R. Kruisselbrink (CSV) wordt reservelid.

 

 1. Jaarverslag competitieleider.

Dhr. H. Legters meldt dat de afgelopen competitie goed is verlopen. De formulieren werden op tijd ingeleverd, zodat de resultaten snel op de site te zien waren. Er waren dit jaar 3 protestschoten. Een minpuntje was dat er in meerdere klasses maar 7 vijftallen ingedeeld waren.

 

 1. Uitreiking prijzen seizoen 2009-2010.

Deze worden door de voorzitter en bestuurslid dhr. J. Stemerdink (Miste) uitgereikt.

 

 

9.        Ingekomen stukken.

     30-08-2009; Aanvraag Juliana om Dhr. R. ten Dolle opgelegd te laten schieten

     04-09-2009; Adreswijzigingen Nimrod

     08-09-2009;Vraag Jan Stemerdink (Jul.) of indeling klasse 3B gewijzigd kan    

     worden.

     09-09-2009; Aanvraag DSV voor het organiseren van het NK kaart Winterswijk in

     het kader van het 60 jarig jubileum in 2012.                 

     12-09-2009; Aanvraag BSV om Dhr. W. Harmelink opgelegd te laten schieten.

     15-09-2009; Vraag Buksveld of er voor aanvang van de competitie nog een

     nieuwe versie van de reglementen komt.

     17-09-2009; Vraag Buksveld waarom Dhr. Elsinghorst niet opgelegd mag schieten

     volgens het boekje.

     04-10-2009; Afmelding teams Buksveld voor de boetebekerwedstrijden.

     12-10-2009; Aanvraag Diana voor het organiseren van het NK kaart Winterswijk in

     het kader van het 75 jarig jubileum in 2011.

     24-10-2009; Dhr. Geers vraagt informatie over de standaard opgelegd schieten of

     deze ook aan privé personen verkocht wordt.

     31-10-2009; Verhuisbericht KSV van de Sprong naar Markt 34.

     25-11-2009; Mail Dhr. G. Hendriksen omtrent promotie schietsport voor 55+ en

     leerlingen voortgezet onderwijs.

     30-11-2009; Aanmelding nieuw lid Buksveld.

     12-01-2010;  Mail van CSV over de veiligheidsgarantie op persluchtcilinders.

     18-01-2010;  Mail van de Treffer inzake NK kaart Winterswijk. Treffer kwam met

     het voorstel om een klasse jeugd opgelegd t/m 15 jaar te organiseren tijdens het   

     NK kaart Winterswijk en of de WSB dit wil ondersteunen.

     19-01-2010;  CSV meldt dat zij op 13 februari een buurttoernooi organiseren ter

     promotie van de schietsport.

     05-02-2010;  Mail van de Treffer over het verplaatsen van de wedstrijden op

     lokatie. Het gebouw in Ratum wordt verbouwt. Tijdens de verbouwing vinden de

     wedstrijden plaats bij café Schreurs in Kotten.

     08-02-2010;  Een update van data schietsportmiddagen voor scholieren m.m.v.

     enkele leden van DSV.

     11-02-2010; Uitnodiging van Attractieverhuur Tieme Bos. Deze laat het bestuur

     voorbij gaan. Iedereen is vrij om te gaan kijken bij de opendag.

     17-04-2010; Melding Buksveld met secretariaatswisseling. Paul Wolterink wordt  

     m.i.v. het nieuwe seizoen secretaris.

     18-04-2010; Vraag Juliana of reserves open vizier willekeurig in mogen vallen in  

     een diopter viertal.

     28-04-2010; Brief Willem Alexander over beëindiging deelname competitie WSB.

     29-04-2010; Kole promoties VOF uitgever sport en cultuurkrant.

     29-04-2010; Grote club actie. Voor kennisgeving aangenomen.

     06-05-2010; Uitnodiging receptie afscheid wethouders B. Uffink, A. van  Nijkerken

     en H. Kok.       

   

     Uitgaande post

     10-09-2009; Mail naar Dhr. J. Stemerdink met uitleg over de indeling klasse 3B.

     11-09-2009; Persbericht naar de weekkrant.

     12-09-2009; Mail naar Nimrod dat de adresgegevens verwerkt zijn.

     16-09-2009; Mail naar de secretariaten met de aangepaste reglementen.

     17-09-2009; Mail naar SVK met goedkeuring om Dhr. J. Damkot opgelegd te   

      laten schieten.

      17-09-2009; Mail naar secretariaten met lijst opgelegde schutters seizoen  

      2009/2010.

      20-09-2009; Mail naar secretariaten met aangepaste lijst opgelegde schutters

      seizoen 2009/2010.

      27-10-2009; Mail naar Dhr. Geers mbt informatie over de standaard opgelegd

      schieten.

      29-10-2009; Mail secretariaten over schutters die niet in het laagste team mogen

      invallen.

      08-11-2009; Mail Juliana met uitslag protestschot.

      18-11-2009; Mail naar secretariaten met lijst aftrek opgelegde schutters.

      10-12-2009; Mail naar secretariaten met herziene lijst opgelegde schutters.

      20-12-2009; Advertentie in de weekkrant met de eindstand 1e helft competitie.

      29-12-2009; Mail Diana, met de goedkeuring om het NK kaart Winterswijk te 

      organiseren in 2011. Diana viert in 2011 het 60 jarig jubileum.

      29-12-2009; Mail DSV, met de goedkeuring om het NK kaart Winterswijk te

      organiseren in 2012. DSV viert in 2012 het 75 jarig jubileum.

      00-02-2010; Mail naar de secretariaten. Deelname jeugd t/m 15 jaar aan NK

      kaart Winterswijk.

      11-04-2010; Mail naar de deelnemers voor de beslissingswedstrijden.

      26-04-2010; Brief aan de WBSB over de sponsoruitgaven uit de winstpot NK 

      kaart Winterswijk 2009.

      04-05-2010; Mail naar secretariaten met uitnodiging voor de ALV in juni 2010.

      05-05-2010; Uitnodiging naar de hoogste schutters in alle klassen voor de ALV

      in juni 2010.

 

 

 1. Bestuursmededelingen.

 

1. Veiligheid schietbanen.

Tijdens de wedstrijden blijkt dat een aantal verenigingen zich niet geheel houden aan de voorschriften betreft de afzetting c.q. afscheiding van de schietbanen. De richtlijnen zijn destijds aangegeven door H. Smit (Politie). Er moet op gewezen worden dat de wapens te allen tijde op de schietbanen blijven daaronder valt ook het in- en uitpakken van de wapens. Elke vereniging is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de schietbaan en ook het naleven van de voorschriften.

 

2.NK kaart Winterswijk klasse opgelegd jeugd t/m 15 jaar.

Er hebben 25 deelnemers meegedaan in deze klasse. De sponsorbijdrage was € 75,00. Dit wordt een vast onderdeel van het NK kaart Winterswijk. Dit zal in de ALV medegedeeld worden. De WSB blijft 50% van de inleg voor jeugdigen t/m 15 jaar sponsoren. Gerrit Meinen heeft de WBSB hiervan in kennis gesteld.

 

3.Veiligheidsgarantie persluchtcilinders.

We hebben een mail van CSV over de veiligheidsgarantie op persluchtcilinders ontvangen.

Het bestuur legt de verantwoording bij de eigenaren van de wapens.

 

4.Indeling diopter

Bij de discipline diopter is er 1 team bijgekomen. We hebben nu 13 viertallen.

Om deze goed in de competitie in te delen is met de vergadering overeengekomen om 2 klassen te handhaven.

Hierdoor hebben 5 teams in de hoofdklasse en 8 teams in de A-klasse.

 

5.Invallers

Juliana kwam met de vraag of open vizier schutters willekeurig mogen invallen bij een diopter team. Dit mag alleen als men zich maximaal een week van tevoren bij de competitie leider aanmeldt als reservelid diopter.

 

 1.  Terugblik en toekomst NK kaart Winterswijk.

 Ronnie Slotboom laat namens de Treffer weten dat ze een goed verlopen

      NK hebben gehad. Er waren 170 deelnemers inclusief 27 jeugdleden.

      De nieuwe uitbater was erg enthousiast over het geheel. Geheel boven  

      verwachting was zijn reactie. Voor kleine verenigingen een goed evenement waar  

      je goed de clubkas  mee kunt aanvullen.

 

     

Een klein overzicht van vereniging die de komende jaren het NK kaart Winterswijk willen organiseren:  2011  Diana  60 jarig jubileum

                                2012  DSV  75 jarig jubileum

                                2013  WTM  heeft een optie genomen in 2009

                                2014  open

                                2015  open

                                2016  CSV 65 jarig jubileum    

 

 1. Promotie schietsport.

Wegens afwezigheid van dhr. G. Hendriksen wordt dit punt verplaatst naar  de A.L.V. voor aanvang van de nieuwe competitie. Wel laat dhr. A. Wamelink weten

dat Het Kronenhuis een pluim verdient met het beschikbaar stellen van de locatie.

 

 

 1. Voorstel opgelegd schieten.

       Het bestuur stelt voor om de aftrekregeling van het opgelegd schieten te wijzigen in:

 

Artikel 32. Aftrekregeling O.V. als er geen opgelegd gemiddelde is.                                     Voor schutters zonder opgelegd gemiddelde, wordt na de 1e helft van de competitie het                            gemiddelde berekend en de aftrek bepaald o.b.v. de klasse waarin men schiet.

 

In principe kan niemand zich tijdens het seizoen zich opgeven als opgelegde schutter, tenzij er een duidelijke medische reden is.

 

Het bepalen van de handicap is afhankelijk van wanneer een schutter wordt aangemeld,  in de eerste of tweede helft. In de eerste helft kan de aftrek nog worden bepaald na afloop van de eerste helft, in de tweede helft zal de handicap bepaald worden. In beide gevallen zal het WSB-bestuur beslissen over de hoogte van de handicap. Deze beslissing is bindend maar zal wel in overleg gaan met de desbetreffende vereniging.

 

 1. Aftrek diopter.

De aftrek voor diopter wordt niet gewijzigd.

 

 1. Competitie opzet.

In het komende seizoen gaan we van 103 vijftallen naar 96 vijftalllen. Er zijn  2 complete klasses vervallen. Dit houdt wel in dat in de open vizier afdeling alle vijftallen een volledige competitie kunnen schieten.

We hopen dit nog even vol te houden maar op den duur kan dit problemen gaan geven. Door de sterke krimp wordt het steeds moeilijker om een goede competitie op te zetten.

Belangrijk is ook de aandacht naar de jeugd, want die zijn de toekomst.

Bij diopter hebben we 13 viertallen en dat waren er 12. Positief, het liefst zien we er nog eentje bij. In overleg met de verenigingen is besloten om in de A Klasse diopter anderhalve competitie te schieten.

 

 1. Bestuursverkiezingen.

De aftredende en herkiesbare bestuursleden zijn allen herkozen.

 

 1. Vaststelling bondscontributie.

Hoewel het aantal leden weer  is gedaald, ziet de penningmeester geen noodzaak de contributie te verhogen.

 

 

 

 

 

 1. Rondvraag.

M. Hoog-Antink(Buksveld): Waarom is Dhr. W. Put niet aangemerkt als opgelegd schutter, hij schoot het jaar ervoor ook al opgelegd? De WSB heeft een foutje gemaakt en heeft haar excuses aangeboden.

 

A. Wamelink(DSV): Over het herdenken van de overledenen binnen de WSB. Is dit wel

gepast binnen de WSB? De meerderheid van de vergadering is bij de vorige A.L.V. akkoord gegaan.

 

H. Ros (BSV) BSV will graag een hoge standaard kopen. Hoeveel standaards zijn er nog? Er zijn nog 1 hoge standaard en 2 lage standaards voorradig.

 

 1. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder een prettige vakantie toe.

 

 

       P.M. Winters, secretaris                                                     J. Naaldenberg, voorzitter.