Notulen von 30 augustus 2010

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Notulen algemene ledenvergadering van 30 augustus 2010

 

  1. Opening.

De voorzitter van de WSB, J. Naaldenberg, opent de vergadering en meldt dat de competitieleider vanavond later komt en de 2e penningmeester verhinderd is. Punt 9a en 9b zullen voor de pauze besproken worden.

 

  1. Notulen ALV van 7 juni j.l.

Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.

 

  1. Ingekomen stukken.

29-08-2010. Juliana meldt nog een nieuw lid aan.

Met uitzondering van reclame voor de BHV zijn er geen ingekomen stukken.

 

  1. Bestuursmededelingen.

Er zijn 9 schotmaatjes aangeschaft en deze liggen bij G. Elsinghorst.

Daarvan is er 1 gereserveerd voor Juliana.

 

We hebben momenteel nog twee standaards op voorraad. Het bestuur gaat vragen of de opgeheven verenigingen WTW en W. Alexander de standaard voor het opgelegd schieten terug willen geven aan de WSB. Mocht dit niet gebeuren dan worden er 5 exemplaren besteld.

 

W.T.M. stelt een nieuwe beker beschikbaar voor de klasse diopter 1A.

Bij deze nogmaals bedankt namens de leden van de WSB.

 

In het schietboekje staat bij WTM F. Reesink als reserve lid. Echter is er een foutje gemaakt en is er geen 1 bijgeplaatst. F. Reesink mag alleen in het eerste vijftal open vizier van WTM invallen.

 

 

  1. Reglementswijzigingen.

De vergadering besluit unaniem om de wijziging opgelegd schieten te gedogen wel zullen deze opnieuw geformuleerd worden. Dit geldt voor zowel de open vizier klassen als voor de diopter klassen.

Bij opgave aan het begin van het seizoen wordt de aftrek bepaald aan het eind van de eerste helft van de competitie. De tweede helft wordt geschoten met aftrek. Wanneer er tijdens de tweede helft van de competitie door medische reden opgelegd geschoten dient te worden beslist het bestuur.

 

 

9a. Promotie Schietsport.

De promotie schietsport voor scholieren is door medewerking van G.Hendriksen en enkele leden van DSV een groot succes geworden. Zie punt 9b. Promotie senioren is in gang gezet. Er wordt nog vergaderd over de invulling hiervan. Te zijner tijd meer hierover.

 

9b.Begeleiding scholieren.

In de eerste helft van 2010 zijn G. Hendriksen en enkele leden van DSV met diverse groepen (ca. 135!) leerlingen van de Driemark en Pronova lekker aan het schieten geweest tijdens de sporturen.

Sommige groepen kwamen zelfs drie weken achter elkaar. Plaats van handeling was Het Kronenhuis, en onder begeleiding van leden van DSV. Graag zou          G. Hendriksen te zijner tijd met het bestuur hierover van gedachten willen wisselen. Tevens vraagt hij om een geringe financiële bijdrage. Deze zou bekostigd kunnen worden uit de winstpot van het NK kaart Winterswijk 2009 van de WSB en WBSB 2009. Er zijn o.a. medailles , kaarten en kogels besteld. De vergadering gaat hiermee akkoord. Verder is er een voorstel gedaan om te kijken of we hiervoor een sponsor kunnen benaderen. De sponsor neemt dan de kosten van de kaarten en de munitie voor zijn rekening ( 3 dozen kaarten en 6 doosjes munitie).

 

De scholen zijn enthousiast. Ook komend schooljaar zullen er weer een aantal dagdelen ingepland worden. Hoe ziet dat er uit: Per dagdeel komen er 20 scholieren. In eerste instantie wordt er opgelegd geschoten en de begeleiding laadt altijd het wapen. Per keer zijn er 3 a 4 begeleiders nodig. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Als je in de gelegenheid bent om ± 2x per maand te willen helpen neem dan contact op met G. Hendriksen. Het bestuur vraagt aan de leden om dit onderwerp te bespreken in hun eigen vereniging.

  1. Bespreking competitie 2010 / 2011.

De competitieleider heeft dit seizoen voor het open vizier alle klassen compleet gevuld. Helaas zijn er twee klassen weggevallen.

De hoofdklasse diopter is een anderhalve competitie geworden. In deze klasse zitten 5 teams. Ieder team schiet 12 wedstrijden over 15 wedstrijddagen. Dit betekent dat ieder team 3 vrije zondagen heeft. Hier was enige onduidelijkheid opgetreden bij lezen van het boekje. Dit komt omdat je niet evenveel thuis- als uitwedstrijden hebt. Het wedstrijdschema is verdeeld over twee pagina’s. Na uitleg is het duidelijk.

 

  1. Voorstel competitie seizoen 2011 / 2012.

Competitie 2011-2012 zal starten op 18 september 2011voor de A afdeling en voor de B afdeling 25 september 2011. In dat seizoen vallen 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag op een zondag, zodat deze data uitvalt. De definitieve indeling zal te zijner tijd op de website worden gepubliceerd.

 

 

 

     10. Toekomst.

We hebben nu 96 vijftallen. Het worden er steeds minder en daardoor steeds moeilijker in te delen. Voorstellen zijn zeer welkom. We moeten de verenigingen zelf laten denken over de toekomst. (Als de tendens doorzet dan hebben we in het volgende seizoen opnieuw minder teams. Door deze daling wordt het steeds moeilijker om een goede en gelijkwaardige competitie op te zetten.)

 

Enkele voorstellen die H. Legters heeft gedaan:

-       Geen 5-tal meer maar een 4-tal

-       naast de zondag een doordeweekse dag kiezen om de competitie te schieten.

-       Competitie inkorten naar 12 wedstrijden, dus met 6 teams in een klasse.

 

Hoe vullen we dit in? De verenigingen wordt gevraagd om dit te bespreken met hun leden.

 

 

11.Bestuursverkiezingen.

In juni 2011 zijn de volgende bestuursleden aftredend en herkiesbaar:

      J. Naaldenberg, voorzitter

      Chr. Slotboom 2e voorzitter

      P. M. Winters, secretaris

      H. ten Hagen, 2e secretaris

      H. Legters, competitieleider

 

Kandidaten voor de vacature moeten zich ingevolge art. 6 van het Huishoudelijk     Reglement van de W.S.B. vóór 29 mei a.s. schriftelijk melden bij het secretariaat van de W.S.B.

 

 

12. Rondvraag.

J. Remkes van Eendracht heeft een mail ontvangen van het Nederlands Instituut van Bureau voor Statistiek dat hij verplicht is deze in te vullen. Echter is dit alleen verplicht voor leden van de KNSA. De WSB is geen lid van de KNSA.

 

A. Zwiep van KSV laat weten dat KSV met ingang van het volgend seizoen schiet bij de  nieuwe locatie  van speeltuin  't  Kreil aan de Dingstraat. 

 

J. Hoitink  van Juliana geeft aan dat het wel handig is om de wijziging van locatie op de website te plaatsen. De competitieleider zal een artikel op de site plaatsen en evt.een foto plaatsen als KSV deze aanlevert.

 

13. Rondvraag.

De voorzitter bedankt een ieder voor de komst en wenst alle schutters een sportief seizoen toe. Hiermee sluit hij de vergadering.

 

 

J. Naaldenberg                                                          P.M. Winters

Voorzitter                                                                   Secretaris.