Notulen van 6 juni 2011

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Notulen algemene ledenvergadering van 6 juni 2011.

 

  1. Opening.

De voorzitter van de WSB, J. Naaldenberg, opent de vergadering en meldt dat de

2e voorzitter verhinderd is.

 

2. Notulen ALV van 30 augustus 2010.

Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.

De punten 9a en 9b zijn naar voren gehaald in de notulen daar ze op de vergadering ook voor punt 6,7 en 8 behandeld zijn. (zie notulen 30-08-2010)

 

3. Jaarverslag secretaris.

Deze wordt door de secretaris voorgelezen en na goedkeuring door de voorzitter

ondertekend. Wat ook een vermelding waard is dat Buksveld zowel in de Hoofdklasse Open Vizier als Hoofdklasse Diopter kampioen is geworden en tevens de hoogste schutters heeft in beide disciplines.

 

4. Jaarverslag penningmeester.

Het rondgedeelde jaarverslag wordt door de penningmeester toegelicht. Opvallend is dat er dit jaar geen boetes zijn uitgeschreven. De vergadering heeft verder geen vragen over het verslag.

 

5. Verslag kascontrole.

Bij monde van W. Huiskamp (BSV) meldt de kascommissie dat alles in orde was.

 

6. Benoeming reservelid kascontrole.

De kascontrole 2011/2012 bestaat uit Buksveld R. Westhoff en CSV,

R. Kruisselbrink en reservelid wordt DSV, C. Richardson.

 

7. Jaarverslag competitieleider.

Het was een spannend seizoen met veel kampioenen aan het eind van de competite. Er is een beslissingswedstrijd geschoten. Dat was Juliana 4 tegen Treffer 2, en na een spannende wedstrijd is Treffer 2 kampioen geworden.

Het seizoen verliep verders zonder problemen, de formulieren waren op tijd binnen, en er zijn geen protestschoten aangeleverd. Voor de overige uitslagen verwijst de competitie leider naar het verslag dat is uitgedeeld aan de vergadering.

 

 

 

 

 

8. NK kaart Winterswijk terugblik en vooruitzicht.

B. ten Hagen geeft aan dat het een groot succes is geweest en dat de deelname met 185 schutters sinds tijden niet zo hoog is geweest. Diana heeft het als organiserende vereniging erg gezellig gevonden en wenst DSV veel succes met de organisatie voor het komende seizoen.

 

9. Toekomst/promotie schietsport.

G. Hendriksen laat de vergadering weten dat de promotie lessen goed zijn ontvangen door de scholen. Er hebben afgelopen seizoen ± 160 leerlingen deelgenomen. Ook de leden hebben voldoende vrijwilligers beschikbaar gevonden die ieder 3 dagdelen met een vaste groep scholieren aan het schieten zijn geweest. Na deze drie dagdelen kun je er al een aantal talenten uithalen.

Als dank voor de promotie lessen heeft De Driemark de vrijwilligers uitgenodigd voor een etentje op school.  Helaas is er ook onbedoeld iets misgegaan met het benaderen van vrijwilligers. Excuses hiervoor.

 

10.Pauze

 

11.Uitreiking prijzen seizoen 2010/2011

Deze werden uitgereikt door de bestuursleden J. Stemerdink  Miste en J. Stemerdink Woold.

 

12. In- en uitgaande post.

Ingekomen post:

29-08-2010; Aanvraag Juliana opgelegd schieten Mevr. S. Mennink-Beusink. Toestemming verleend.

09-09-2010; Mail BSV voor aanpassing vijftallen in verband met ziekte en overlijden enkele leden. Toestemming verleend.

09-09-2010; Mail Buksveld, aanmelding vrijwilligers voor promotie schieten voor scholieren. De mail is doorgestuurd naar G. Hendriksen.   

09-09-2010; Mail Winterswijkse Weekkrant met betrekking tot het verzoek om de sportuitslagen te publiceren in de Weekkrant. Door de groeiende 

                    hoeveelheid verzoeken aan kopie is het onmogelijk om alles zo uitgebreid mogelijk in de Weekkrant te publiceren. Middels dit schrijven bieden ze aan om de verenigingen in te laten inloggen via de website www.winterswijkseweekkrant.nl en zelf hun verslagen met eventuele foto’s te kunnen plaatsen.

10-10-2010; Mail deelnemende teams boetebeker.

10-10-2010; Mail Buksveld voor afmelding boetebeker.

23-10-2010; Mail Eendracht vraag opgelegd schieten. Een eerste seizoen opgelegd schutter in de eerste helft van de competitie niet mag invallen in een hoger vijftal. Dit om competitie vervalsing tegen te gaan.

23-10-2011; Brief Gelderse Sportfederatie voor deelname sportief in beweging. Voor kennisgeving aangenomen. Heeft geen betrekking op de schietsport.

24-10-2010; Mail Buksveld aanvraag om tijdelijk met 4 pers. in een vijftal te mogen schieten. Alleen in het laagste team kan er een ontheffing aangevraagd worden om met 4 schutters in een vijftal te schieten, indien er geen reserve leden zijn. Daar de schutter in het 6e vijftal schiet zijn er voldoende reserve leden aanwezig bij Buksveld.

29-12-2010; Mail DeTreffer dispensatie opgelegd schieten J. Meerdink (nr.23).Toestemming verleend.

02-01-2011; Mail Diana verhuisbericht T. Baten. Doorgemaild naar Herbert Legters.

 

23-01-2011; Mail SVK over de aftrek van Johan Meerdink. Hij is het niet met zijn aftrek eens en dreigt te stoppen met het schieten. Jan Naaldenberg heeft contact gehad met Joh. Meerdink en de lucht is weer geklaard. De aftrek blijft ongewijzigd na goed overleg.

03-02-2011;Juliana aanvraag opgelegd schieten voor Dhr. Kots (nr. 104). Toestemming verleend.

06-02-2011; Mail Diana over de reglementen van het NK kaart Winterswijk. Deze worden t.z.t. door het bestuur nagekeken.

15-02-2011;Contributie Kamer van Koophandel

20-03-2011; Mail Gerard Bruggink SV Wilhelmina uit Ruurlo. Uitnodiging open jeugdwedstrijd. Voor kennisgeving aangenomen daar het om de laatste wedstrijd ging uit een serie van 5.

11-04-2011; Mail SV Diana betreft opgave opgelegd schieten. Het opgeven van opgelegd schutters mits verantwoord mogen op gegeven worden bij de competitieleider. Indien er vragen over zijn neemt hij contact op met het bestuur.

14-04-2011; Mail Eendracht betreft een idee over het opgelegd schieten. Zie bestuursmededelingen.

18-05-2011; Mail Diana informatie gevraagd over minimum leeftijd deelname competitie. Doorverwezen naar de statuten.

26-05-2011; Brief Rabobank betreft nieuwe algemene voorwaarden zakelijke bankpas.

06-06-2011; Afmelding Chr. Slotboom en R. van Dam.

 

Uitgaande post:

De inkomende mails zijn beantwoord naar de geadresseerden.

 

07-01-2011; Mail naar secretariaat verenigingen betreft de aftrek diopter. J. Meerdink en J. te Lindert.

01-04-2011; Mail naar secretariaat verenigingen betreft opgave opgelegde schutters.

 

Opmerking: reclame wordt als niet ontvangen/verzonden beschouwd.

 

13. Bestuursmededelingen.

Na aanleiding van het ingekomen stuk van Eendracht is besloten om de brief door te mailen aan alle verenigingen. Het bestuur verzoekt de verenigingen om er eens over na te denken. Reacties zijn uiteraard welkom.

 

SVK heeft een nieuwe kampioensbeker beschikbaar gesteld voor de afdeling diopter.

 

De website van de WSB wordt goed bezocht. Daar de formulieren tijdig ingeleverd worden is het ook mogelijk om deze snel actueel te maken.

Het plaatsen van foto’s maakt het dat de website aantrekkelijker wordt.

De vergadering reageert enthousiast over de vorderingen van de website.

 

Het bestuur wil graag met de verenigingen van de afdeling diopter om tafel om het over de toekomst te hebben. Deze verenigingen ontvangen na aanvang van het nieuwe seizoen een uitnodiging.

 

14. Opgelegd schieten.

De vergadering heeft tijdens de ALV in augustus 2010 unaniem besloten om de wijziging opgelegd schieten te gedogen. Wel zullen deze opnieuw geformuleerd worden. Dit geldt voor zowel de open vizier klassen als voor de diopter klassen.

Het bestuur van de WSB heeft de wijzigingen opnieuw geformuleerd. Beide  uitvoeringen zijn voorgelezen op de vergadering. Besloten is om het nieuwe voorstel door te mailen aan de verenigingen.

Het invallen van een eerste jaars opgelegd schutter zonder aftrek in een hoger team gaan we niet toestaan. Daar zijn reserve schutters voor. Dit om competitie vervalsing ter voorkomen. Tenzij de verenigingen hier andere ideeën over hebben.

 

15. Voorstel aftrek diopter.

Tijdens de afgelopen competitie is er af en toe commotie ontstaan over het bepalen van de aftrek in de afdeling diopter. Om ook aan deze een standaard regeling te koppelen heeft de competitie leider de klasse gemiddelden uitgerekend.

Het klasse gemiddelde van de H klasse is 122.25.

De aftrek wordt aangehouden  tot 125.

Het klasse gemiddelde van de A klasse is 108.25.

De aftrek wordt aangehouden tot 110.

 

De vergadering geeft mondelinge goedkeuring aan het voorstel om dit in het

komende seizoen al toe te passen.

Tijdens de bijeenkomst van de diopter afdeling wordt hier opnieuw over gesproken.

 

16. Competitie opzet.

De competitieleider meldt dat er in de afdeling open vizier 95 vijftallen zijn aangemeld. Slechts 1 vijftal minder dan afgelopen seizoen. Dit houdt in dat er in 1 klasse 7 teams zijn ingedeeld.

Bij de afdeling diopter zijn er 4 teams in de hoofdklasse en 7 teams in de A klasse. In beide klassen een team minder.

Eind juni staat de indeling van het nieuwe seizoen op de website.

Tijdens de vergadering laat Diana weten dat er eventueel nog een jeugdteam bijkomt in de afdeling open vizier. Mocht dit zo zijn dan is de afdeling geheel gevuld en zijn er in alle klassen 8 teams.

 

17. Bestuursverkiezingen.

In juni 2011 waren de volgende bestuursleden aftredend en herkiesbaar:                      

 

J. Naaldenberg, voorzitter

Chr. Slotboom 2e voorzitter

P. M. Winters, secretaris

H. ten Hagen, 2e secretaris

H. Legters, competitieleider

 

 

De voorzitter meldde dat alleen de voorzitter en de competitieleider verkiesbaar

waren. In de notulen van een vorige ALV was echter al aangegeven dat bestuurders die in augustus aangesteld zijn om die in het jaar erop in juni verkiesbaar te stellen. Vandaar dat punt 17 in zijn geheel is blijven staan.

 

18. Vaststelling bondscontributie.

De penningmeester deelt mee dat er geen aanleiding is om de contributie te verhogen.

 

19. Rondvraag.

WTM H. Rosman. De schietsport bedrijven is een gezellige happening. Toch zien we nog bij uitwedstrijden dat de tegenstander aan een aparte tafel wordt gezet. Is het niet mogelijk om het thuisschietende team en het bezoekende team aan een tafel te zetten?

Als bestuur kunnen we dit niet als vergaderpunt behandelen, daar we maar 16 leden hebben en dat zijn de verenigingen.

Bij deze doen wij wel een verzoek naar de verenigingen om hier eens over na te denken en eventueel gehoor te geven ter bevordering van de gezelligheid.

 

20. Sluiting.

De voorzitter meldt tenslotte dat we een “braaf” seizoen hebben gehad, op naar

het volgende seizoen. Hij bedankt een ieder voor de aanwezigheid, en wenst   

iedereen een fijne vakantie en wel thuis.

 

 

 

J. Naaldenberg                                                          P.M. Winters

Voorzitter                                                                   Secretaris.