Notulen van 1 september 2003

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

NOTULEN  ALGEMENE LEDENVERGADERING

Gehouden op maandag 1 september 2003

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord aan de leden en meldt dat de bestuursleden H. Legters en J. Stemerdink zich afgemeld hebben voor deze vergadering.

2. Notulen A.L.V. van 2 juni 2003.

Deze worden door de vergadering zonder opmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de 2e secretaris voor het geleverde werk.

3. Ingekomen stukken.

  • 23-06-03: Brief s.v. Nimrod, waarin men bezwaar maakt tegen het organiseren van 2 concoursen in het seizoen 2005-’06.
  • Augustus 2003: Uitnodiging receptie W.S.V. t.g.v. 75-jarig bestaan, op 13 september a.s.
  • 29-08-03: Brief  S.V.K., waarin men meldt dat het NK meerdisciplines door deze vereniging wordt georganiseerd van 17 t/m 22 november a.s.
  • 01-09-03: Verzoek s.v. Juliana om dhr. W. Vering zittend te mogen laten schieten.

4. Bestuursmededelingen.

De voorzitter meldt dat de kwestie van 2 concoursen in één seizoen (Nimrod, Juliana in 2005-’06) nogmaals uitgebreid besproken is in de bestuursvergadering. Aangezien de feestdagen eind 2005 betrekkelijk gunstig vallen, is het mogelijk beide verenigingen toch een competitievrije zondag aan te bieden. De competitie duurt hierdoor nauwelijks langer. Een andere oplossing, zoals het verschuiven van één van de concoursen, is er niet. De jaren hiervoor en erna zijn er ook reeds concoursen aangemeld.

Het bestuur hoopt beide verenigingen hiermee voldoende tegemoet gekomen te zijn.

5. Bespreking competitie 2004-’05.

De competitieleider neemt enkele wijzigingen in het schietboekje door. Buksveld meldt dat er op 26 oktober en 11 januari bij Spiekerman niet geschoten kan worden. Deze wedstrijden zullen onderling geruild worden.

6. Stemming reglementswijziging.

Het in de agenda beschreven voorstel omtrent art. 26 van het huishoudelijke reglement, wordt met algemene stemmen aanvaard. De verenigingen ontvangen binnenkort een uitdraai van het reglement waarin de wijziging is opgenomen. Men wordt verzocht de betreffende bladzijde te vervangen.

7. Rondvraag.

Dhr. G. Oonk (S.V.K.) vraagt hoe de procedure is rond de opvolging van dhr. Gebbink als competitieleider. De voorzitter antwoordt dat dit op dezelfde manier geregeld is als bij W.S.B.-bestuursleden: de vacature wordt formeel bekend gemaakt op de agenda van de A.L.V. in juni. Elke vereniging kan dan tot 2 weken voor de vergadering schriftelijk een kandidaat voordragen. Vervolgens wordt hierover (schriftelijk) op de A.L.V. gestemd.

Dhr. W. Dunnewold (Diana) vraagt waar de wedstrijdformulieren worden ingeleverd als de nieuwe competitieleider in het buitengebied woont. De voorzitter antwoordt dat, indien dit zich voordoet, een centraal punt in het dorp (zoals de W.B.S.B. dit doet) een oplossing zou zijn. Bovendien bestaat er altijd nog de mogelijkheid om een fax te sturen.

Dhr. J. Remkes (secr. W.S.B.) vraagt naar de opgave van de teams voor de Streekbondenwedstrijd van 15 september.

Dhr. G. Gebbink (comp. leider) meldt dat hij op 13 oktober niet aanwezig is, er kunnen op die dag dus geen nieuwe leden opgegeven worden en kaarten worden afgehaald.

Dhr. R. Voltman (voorzitter W.S.B.) stelt voor om de September-vergadering te combineren met het afhalen van de boekjes, kopen schietkaarten en wedstrijdblokken. De A.L.V. van september is altijd een zeer korte vergadering en dus voor de leden, maar ook voor de zaalhouder, onaantrekkelijk. Het afhalen van de boekjes etc. zou dan is de pauze kunnen plaatsvinden. Wél is het zinvol de A.L.V. reeds in de laatste week van augustus te houden, zodat de boekjes ruim voor de competitie voor de schutters beschikbaar zijn.

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

8. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder een succesvolle competitie toe.

R. Voltman, voorzitter                                                                 
J. Remkes, secretaris.