Notulen van 1 september 2008

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Notulen Algemene ledenvergadering van 1 september 2008.

1. Opening.
De voorzitter van de WSB, dhr. J. Naaldenberg, opent de vergadering en meldt dat de 2e competitieleider vanavond verhinderd is.

2. Notulen ALV van 2 juni j.l.
Behoudens een enkele schrijffout worden deze door de vergadering goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken.
08-07-08: verzoek van s.v. Nimrod om artikel 14 en 30 van het wedstrijdreglement o.v. aan te passen.
15-08-08: brief van Juliana waarin gemeld wordt dat bij deze vereniging een aantal telefoonnummers in het nieuwe boekje niet kloppen. Verder worden er vragen gesteld over de invalregeling.

4. Bestuursmededelingen.
-Het aantal schutters voor het komende seizoen is 706, vorig seizoen was dit nog 762!
-De voorzitter bedankt dhr. G. Gebbink voor het controleren van het nieuwe schietboekje.
-Ondanks dat het boekje door meerdere personen intensief is gecontroleerd, zijn er tijdens het drukproces nog enkele storende fouten ingeslopen. Zo zijn telefoonnummers en bepaalde klasses verkeerd benoemd. Na de 2e competitieronde zullen de correcties rondgestuurd worden, ook op de website zal dit vermeld worden.
-De voorzitter verzoekt nogmaals aan de verenigingen dat op de baan zoveel mogelijk rekening gehouden dient te worden met de andere schutters (oefenen tijdens de wedstrijd, aanwezigheid van een „ lader“).
-Op dinsdag 20 januari zal er een afgevaardigdenvergadering gehouden worden met als thema het opgelegd schieten (reglementering).

5. Verslag kascommissie seizoen 2007-‚08.
Namens de commissie meldt dhr. H. Beskers (SVK) dat alles in orde was. SVK is aftredend. s.v. Willem Alexander neemt de plaats in. Nieuw reservelid is dhr. A. Zwiep (WSV).

6. Voortgang NK kaart Winterswijk.
Het WSB-bestuur is van plan ook de WBSB hierbij te betrekken, een eerste voorstel hierover is reeds aan de WBSB gedaan. Op 7 oktober is over dit thema een vervolggesprek. Vervolgens zal er op 28 oktober een vergadering gepland worden waarbij ook vertegenwoordigers van onze verenigingen zullen worden uitgenodigd. Gedacht wordt aan de commissie die aan het WSB-jubileum heeft meegeholpen. Op deze vergadering zal besproken worden op welke manier het NK van onze kaart verschoten zal worden.

7. Reglementswijziging.
De vergadering besluit unaniem om artikel 24 te wijzigen in de op de agenda voorgestelde tekst. Hiermee worden de beslissingswedstrijden om degradatie overbodig. Bij gelijk eindigen beslist het
teamgemiddelde.
De voorgestelde wijziging van artikel 14 en 30 van het wedstrijdreglement zal tijdens de volgende ALV in stemming gebracht worden.

8. Bespreking competitie 2008-‚09.
Zoals reeds vermeld zijn er een aantal fouten in het boekje ontstaan, deze zullen gecorrigeerd worden.
Bij de nieuwe regeling voor invallers heeft de competitieleider het gemiddelde van ieder vijftal berekend (de nieuwe samenstelling). Vervolgens is het gemiddelde van de reserveschutter hiermee vergeleken. Hierbij is een speling van ongeveer 2 punten inbegrepen. Een reserveschutter met b.v. een gemiddelde van 110, kan niet lager invallen dan in een vijftal met een gemiddelde van 108. Een 4 achter de naam van de invaller betekent dat niet lager mag worden ingevallen dan in het 4e team.
Bij een enkele vereniging is het cijfer achter de naam weggevallen, ook dit zal nog gecorrigeerd worden.
Bij de opgelegde schutters is de H achter de naam het aantal aftrekpunten, in de D-klasse wordt uitgegaan van 103.
De aftrek die achter de naam staat, geldt voor elke wedstrijd, ook als de schutter lager schiet dan 103. Heeft een schutter in de D-klasse een lager gemiddelde dan 103, dan heeft hij geen aftrek. Hoe hoog tijdens de wedstrijd wordt geschoten is niet relevant.
Een schutter die als „opgelegd“ in het boekje staat vermeld, moet elke wedstrijd opgelegd schieten. De aftrek geldt voor elke wedstrijd.
Een schutter die dit seizoen voor het eerst opgelegd schiet, krijgt geen aftrek. Pas in het 2e seizoen, er is dan immers een gemiddelde bekend, staat er een aftrek vermeld in het boekje.

9. Nieuw wedstrijdformulier.
Bestuurslid dhr. G. Elsinghorst presenteert het nieuwe wedstrijdformulier O.V. Er is een aparte kolom opgenomen voor het opgelegd schieten. Iedere vereniging ontvangt een gratis wedstrijdbloc, tevens ontvangt iedere vereniging een voorbeeld hoe het ingevuld dient te worden.
Dhr. R. Holweg (Diana) stelt voor ook de totale aftrek te vermelden, zodat de optelling van de schietpunten makkelijker te controleren valt. Dit voorstel wordt aangenomen.

10. Voorstel competitie 2009-‚10.
Dit seizoen begint op 20 september met een B-zondag en eindigt op 11 april 2010 met een B-zondag. Voor het concours van Juliana is 7 februari gereserveerd als competitie-vrije zondag.
Het schema zal binnenkort op de website gepubliceerd worden.

11.  Rondvraag.
Dhr. G. Meinen (penningmeester) meldt dat de prijs voor nieuwe wedstrijdblocs is gestegen tot € 7,50. Dit wordt veroorzaakt door de hogere drukkosten. Ook voor de schietkaarten moet door de Bond meer betaald worden. Dit wordt nog niet aan de leden doorberekend.

12.  Sluiting.
Tenslotte sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt een ieder voor z’n komst en wenst de schutters een sportief seizoen toe.

 

J. Naaldenberg                                                          J. Remkes
Voorzitter                                                                    secretaris.