Notulen 8 juni 2009

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

   Notulen algemene ledenvergadering van 8 juni 2009.

1. Opening.
 Kort na 20.00u. opent de voorzitter van de WSB, Dhr. J. Naaldenberg, met de vervelende mededeling dat WSV heeft besloten om als vereniging te stoppen i.v.m. een gebrek aan leden. Hij memoreert dat WSV reeds in 1928 is opgericht en dus aan de basis stond van de WSB. De overgeleven leden van WSV hebben onderdak gevonden bij KSV.

2. Notulen A.L.V. van 1 september 2008.
Deze worden door de vergadering goedgekeurd.

3. Jaarverslag secretaris.
Dit wordt door de secretaris voorgelezen en na goedkeuring door de voorzitter ondertekend. Het afgelopen seizoen deden 54 schutters minder mee aan de competitie dan vorig seizoen. In de afgelopen 6 jaar was er een teruggang van maar liefst 121 leden!

4. Jaarverslag penningmeester.
Het rondgedeelde jaarverslag wordt door de penningmeester toegelicht. Aangezien de rekening van de prijzen vorig jaar erg laat kwam, is er dit seizoen eigenlijk 2x geld betaald voor prijzen. Dit vertroebelt het financiële beeld. Het bedrag dat is overgeleven als winst van het NK kaart Winterswijk ( circa € 750,-) is na overleg met de WBSB apart gehouden als reservefonds om evt. tekorten bij volgende NK’s mee af te dekken.
De vergadering had geen vragen over het verslag.

5. Verslag kascontrole.
Bij monde van dhr. G. Roerdink (Vosseveld) meldt de kascommissie dat alles in orde was.

6. Benoeming reservelid kascontrole.
Aangezien WSV ophoudt te bestaan, zijn er 2 nieuwe leden nodig voor de kascontrole: dhr. J. Wiggers neemt namens WTM plaats in de commissie, dhr. W. Huiskamp (BSV) wordt reservelid.

7. Jaarverslag competitieleider.
Dhr. H. Legters meldt dat de afgelopen competitie goed is verlopen. De formulieren werden op tijd ingeleverd, zodat de resultaten snel op de site te zien waren. Ook de overgang van Nimrod naar café Rooks verliep soepeltjes.
Er waren dit jaar 5 protestschoten, meer dan anders. De vraag is echter of deze protestschoten allen gerechtvaardigd waren.
De site werd maar liefst 25.000x bezocht, dit is meer dan voorheen. Vooral in de zomer werd de site goed bezocht omdat de nieuwe competitie reeds in juni op de site stond.
Door de nieuwe software zijn er meer mogelijkheden met de site (foto’s, info van de verenigingen etc.), er gaat echter ook steeds mee tijd inzitten.
De competitieleider bedankt de verenigingen voor het op tijd inleveren van de nieuwe gegevens.     
Bij het O.V. hebben zich 2 teams minder opgegeven dan vorig seizoen (nu 103), het Diopter bleef gelijk. Het bleek niet mogelijk te zijn om 1 klasse minder in te delen, zodat in een aantal klasses komend seizoen 7 teams uitkomen. De H-klasse Diopter heeft op 27 december vrij.
Geprobeerd zal worden om de nieuwe competitie rond 15 juni op de site te publiceren. Waarschijnlijk zijn eind juli de nieuwe boekjes gereed. 

8. Uitreiking prijzen seizoen 2008-’09.
Deze worden door de voorzitter en de 2e competitieleider uitgereikt.

9. Ingekomen stukken.
16-10-08: aanvraag Buksveld om dhr. W. Put op medische indicatie opgelegd te laten schieten.
19-10-08: Brief van de Treffer met het verzoek om 2 schutters uit het 1e en 2e om te wisselen.
20-10-08: Muziekopgaveformulier van SENA (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten) omtrent het afspelen van muziek door de Bond. Geantwoord wordt dat dit voor de WSB niet van toepassing is aangezien de WSB een overkoepelend orgaan is dat alleen een administratieve functie heeft. Ook op de site van de WSB wordt geen muziek afgespeeld.
Oktober 08: Brief van Slingeland FM met het verzoek een correspondent te leveren die het contact van Slingeland met de WSB onderhoudt.
29-11-08: Uitslagen NK Meerdisciplines.
15-12-08: Aanvraag opgelegd schieten voor dhr. R. ten Dolle(sv Juliana) i.v.m. fysieke problemen.
22-12-08: Mededeling Nimrod dat men per 4 januari 2009 noodgedwongen bij café Rooks gaat schieten.
04-01-09: Reactie van Eendracht op het opgelegd schieten van dhr. R. ten Dolle: aangezien de prestaties van de betrokken schutter sterk verbeterd zijn, is men van mening dat het competitieverloop hierdoor te sterk beïnvloedt wordt.
18-02-09: Aanvraag Buksveld om dhr. L. Westhoff (B’veld 9) opgelegd te mogen laten schieten.
      05-03-09: Nieuw formulier van SENA: men heeft het vorige formulier (opgestuurd 
      op 4 nov.) niet ontvangen, op 10 maart wordt een kopie teruggestuurd.
      12-03-09: Brief van www.altijd.info. Deze site biedt de mogelijkheid aan om gratis
       berichten te verspreiden, die vervolgens door andere media kunnen worden  
       overgenomen. Is misschien iets voor ons, b.v. bij volgend NK.
       16-03-09: Brief van KOLE promoties Nederland: In week 36 zal er wederom een
       Sport en Cultuurkrant in Winterswijk verschijnen. Voor 8 mei moet de tekst            
       hiervoor ingeleverd worden. Hoewel de copy ruim op tijd was ingeleverd was de
       krant al vol.
       06-04-09: Vraag van CSV of het mogelijk is jeugd vanaf 12 jaar opgelegd te 
       laten schieten, aangezien de buks te zwaar is om uit de vrije hand te schieten.
09-04-09: Opheffing WSV. De vijf overgebleven schutters gaan naar KSV.
18-04-09: Reactie van de Treffer op de uitnodiging van de ALV. Men is van plan het NK kaart Winterswijk te organiseren in 2010, dit i.v.m. het 80-jarig jubileum.
09-05-09: Verzoek Juliana voor het komend seizoen enkele schutters opgelegd te laten zitten, één schutter wil graag zittend schieten.

10. Bestuursmededelingen.
Dhr. L.Westhof (Buksveld) is tijdens het seizoen geen ontheffing opgelegd schieten verleend aangezien hier geen sprake was van een medische indicatie.

]De voorzitter verzoekt de verenigingen dringend om correspondentie met de WSB te laten verlopen via het secretariaat van de vereniging.

Als antwoord op de vraag van CSV wordt gezegd dat het opgelegd schieten in principe alleen bedoeld is als hulpmiddel om de oudere schutters bij het schieten te blijven betrekken. Verder wordt er binnen de WSB uit de vrije hand verschoten, hierover is in 2 afgevaardigdenvergaderingen reeds gediscussieerd.
Met name CSV en WTM hebben moeite met dit standpunt, hierdoor zou het voor de jongste jeugd niet mogelijk zijn om aan de competitie deel te nemen.
Dhr. G. Oonk (Juliana) meent dat de zgn. juniorbuks (een kortere buks met duidelijk minder gewicht) een goede oplossing zou zijn. Verder is het een kwestie van veel oefenen. Opgelegd schieten is niet meer dan een hulpmiddel bij de training.

De voorzitter stelt de verenigingen voor om een gezamelijke instructiemiddag bij Willy Hillen met name voor de jeugd te organiseren. Hij vraagt de verenigingen om de behoefte hieraan te peilen, in de septembervergadering kan hierop teruggekomen worden.

Zoals reeds door de competitieleider aangegeven zijn de mogelijkheden van de website verder uitgebreid. Het kost hem echter veel tijd om de site aantrekkelijk en actueel te houden. Het bestuur heeft Geert Colstee (Treffer) benaderd om de site verder te exploiteren.

11. Terugblik NK kaart Winterswijk.
12. Toekomst NK kaart Winterswijk.
Met 161 deelnemers was het NK zeer succesvol, ook financieel. Er blijkt een duidelijke behoefte te bestaan aan dit kampioenschap. De samenwerking met de WBSB was tamelijk beperkt, de promotiemiddag voor het schieten was behoorlijk succesvol. Bij het opgelegd schieten werden slechts 5 kaarten verschoten om de deelname bij de oudere schutters te stimuleren.
Willy Hillen stelt ook in de komende jaren zijn accomodatie voor dit NK ter beschikking. De WSB beschikt over het draaiboek en de software om het geheel te organiseren.
De Treffer heeft reeds aangegeven in 2010 het NK te willen houden. Voor de jaren daarop volgend geven DSV, Diana en WTM aan serieuze belangstelling te hebben. In de jaren dat er vanuit de verenigingen geen belangstelling is, is de WSB bereid het geheel over te nemen.
Het is voor het bestuur erg belangrijk dat de continuïteit van dit kampioenschap gewaarborgd blijft. 

13. Voorstel reglement opgelegd schieten.
Het is de bedoeling het voorstel (zie bijlage agenda) in september ter stemming op de agenda te zetten. Indien verenigingen het voorstel graag anders geformuleerd zouden hebben (b.v. voor welke doelgroep is het opgelegd schieten bedoeld) dan dient men dit tijdig aan te geven.

14. Bestuursverkiezingen.
Bij gebrek aan tegenkandidaten worden de herkiesbare bestuursleden herkozen. Dhr. J. Remkes treedt af na 18 jaar in het bestuur gezeten te hebben, de voorzitter bedankt hem voor z’n inzet.
Helaas heeft zich nog geen nieuw bestuurslid gemeld, zodat de vacature in september opnieuw op de agenda komt.

15. Vaststelling bondscontributie.
Hoewel het aantal leden behoorlijk is gedaald, ziet de penningmeester geen noodzaak de contributie te verhogen.

16. Rondvraag.
Dhr. G. Gebbink (Nimrod) meldt dat de standaard voor het opgelegd schieten niet altijd op de juiste hoogte kan worden ingesteld daar de middelste buis te lang is.
Geantwoord wordt dat de WSB nog enkele lagere standaards ter beschikking heeft.
Dhr. G. Hendriksen (DSV) stelt voor om de overleden leden op de ALV aan het einde van het seizoen te herdenken met een minuut stilte en het opnoemen van de namen.
De vergadering vindt dit een goed idee, de voorwaarde is wel dat het WSB-bestuur goed geinformeerd dient te worden door de verenigingen.
Dhr. W. Heesen (Eendracht) komt terug op de finales van de Boetebeker in Gebouw Juliana. Hij stelt dat de hoogte van de kaarten absoluut niet aan de reglementen voldeed.
De voorzitter beaamt dit en zegt toe dat dit niet meer zal gebeuren.
Dhr. R. Westhoff (Buksveld) vraagt of het mogelijk is een compressor aan te schaffen om de persluchtbuksen op te laden. Een compressor is voor de vereniging vrij prijzig, de productie van gewone buksen is gestopt (Walther, Feinwerkbau). Er zijn nu nog alleen persluchtbuksen te koop.
De voorzitter wijst erop dat bij Willy Hillen de mogelijkheid bestaat van zijn apparatuur gebruik te maken. In hoeverre de WSB een compressor zal aanschaffen, dient nog nader te bekeken worden.
Dhr. R. Kruisselbrink (CSV) stelt overgebleven diopterkaarten ter beschikking. Deze worden door Nimrod dankbaar in ontvangst genomen.
Dhr. J. Remkes (WSB) dankt de verenigingen voor de samenwerking in de afgelopen jaren.
Dhr. J. Naaldenberg (WSB) zegt toe dat de in de vorige ALV besproken reglementswijzigingen in september op de agenda gezet zullen worden.

17. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder een prettige vakantie toe.


     J. Remkes, secretaris                                                     J. Naaldenberg, voorzitter.